Разработва се моноклонално антитяло срещу LDL-рецептора01/06/2012

Моноклоналното антитяло REGN727/SAR236553 (REGN72), насочено директно срещу ензима анти-пропротеин конвертаза сублизин/кексин тип 9 серин протеаза (PCSK9), постига най-голямо наблюдавано до момента понижаване на LDL холестерола, са показали резултатите от ново фаза 2 клинично проучване, съобщиха двете фирми - Regeneron и Sanofi, които го разработват.

Данните от това проучване бяха представени през май на тазгодишния конгрес на European Atherosclerosis Society (EAS) и публикувани в списание Lancet (1).

През този месец ще започне и фаза 3 клинично проучване, в което ще участват пациенти с фамилна хиперхолестеролемия (FH) или повишен сърдечносъдов риск, които не могат да постигнат прицелните нива на LDL холестерола със стандартната терапия.

Новото средство се прилага с подкожна инжекция, като се аплицира през две седмици (във фаза 3 клиничното проучване ще се прилага в доза от 150 mg).

Настоящото проучване е проведено в 16 клинични центъра в САЩ и Канада, като в него са участвали 77 пациенти с хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия, поддържали високи нива на LDL-С (средно 3.9 mmol/l), въпреки прилаганата терапия с високи дози статини и ezetimibe.

Първичната цел на проучването е била да се постигне ниво на LDL-С <1.8 mmol/l.

Използван източник:

1. Stein E., Gipe D., Bergeron J. et al. Effect of a monoclonal antibody to PCSK9, REGN727/SAR236553, to reduce low-density lipoprotein cholesterol in patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia on stable statin dose with or without ezetimibe therapy: A phase 2 randomised controlled trial. Lancet 2012; DOI:10.1016/S0140-6736(12)60771-5 www.thelancet.com