Нови указания за интравенозно приложение на имуноглобулин при невромускулни заболявания01/06/2012

Нови указания, основаващи се на доказателствената медицина, за лечението на невромускулни заболявания с венозно приложение на имуноглобулин (intravenous immunoglobulin – IVIg), разработени от Американската академия по неврология*, бяха публикувани в списание Neurology (1).

Авторите отбелязват, че извън официално одобрените индикации за i.v. използване на Ig при синдрома на Guillian-Barre (GBS) и при хроничната възпалителна демиелинизираща полиневропатия (CIDP)**, клиницистите често включват IVIg и в терапията на други неврологични заболявания.

Според указанията, интравенозният Ig демонстрира ефикасност, съпоставима с тази на плазмаферезата при възрастни пациенти с GBS, като не се препоръчва едновременното им приложение при един пациент, както и съвместното приложение на IVIg и кортикостероид.

Съществуват достатъчно доказателства за ефикасността на IVIg при болни със CIDP, като дозата, продължителността на лечението и честотата на приложение варират в зависимост от клиничната симптоматика.

Според експертите, IVIg „най-вероятно е ефективен и може да бъде включен в лечението на myasthenia gravis (MG)”.

Те уточняват, че повечето проучвания са проведени при пациенти с умерена до тежка MG и предупреждават, че при болни с лека форма на заболяването трябва да се направи точна преценка на съотношението полза/риск преди включване на IVIg в терапевтичния план.

Въз основа на данните от доказателствената медицина, се счита, че IVIg би могъл да бъде ефективен при мултифокалната моторна невропатия (MМN)*** и по-малко ефективен при възрастни пациенти с резистентен дерматомиозит и миастеничен синдром на Lambert-Eaton.****

Няма сигурни доказателства, които да подкрепят или отхвърлят приложението на IVIg при болни с IgM-парапротеин-асоциирана невропатия, полимиозит, диабетна радикулоневропатия и синдром на Miller Fisher.

Основните сериозни нежелани лекарствени реакции включват компрометиране на бъбречната функция и тромбози. От общо 22 клинични изпитвания, в 18 са регистрирани нежеланите лекарствени реакции при обща доза от 2.0-2.5 g/kg.

Повечето от страничните ефекти са били преходни и са включвали главоболие (16%), фебрилитет (6.6%), артериална хипертония (4.6%), гадене (3.2%), астения (1.4%), артралгия (1.3%), анорексия (1.1%), световъртеж (1.1%), транзиторна хипергликемия (1.1%).

Тежките усложнения, свързани с лечението с IVIg, са били редки – описани са единични случаи с асептичен менингит (n=3), уртикария (n=2), миокарден инфаркт, сърдечна и бъбречна недостатъчност (всичките с по един случай).

Изборът за започване на терапия с IVIg при болни с посочените заболявания е индивидуален и се определя от клиничната симптоматика, тежестта на нарушенията, съпътстващата патология и предшестващия терапевтичен отговор.

Обект на бъдещи клинични изпитвания са оптималната доза и продължителността на лечението с IVIg, възможностите за допълваща терапия и провеждането на сравнителни проучвания при пациенти с невромускулни заболявания. (КД)

* AAN - Аmerican Academy of Neurology (www.aan.com)

** CIPD (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy) е хронично прогресиращо или рецидивиращо сензомоторно нарушение, което се характеризира с протеино-клетъчна дисоциация в ликвора и наличие на интерстициална и перивазална лимфоцитно-макрофагеална инфилтрация. Клинично се изявава с нарушение в походката, симетрична мускулна слабост, проприоцептивен и вибраторен дефицит, пареза на лицевия нерв.

*** MMN е придобита имуномедиирана демиелинизираща невропатия, която се характеризира с бавно прогресираща мускулна слабост и крампи, без значими сетивни нарушения.

**** Миастеничен синдром на Lambert-Eaton, е рядко нарушение на невромускулната трансмисия със засягане на освобождаването на ацетилхолин от пресинаптичните окончания, което се проявява клинично с проксимална мускулна слабост, слабо изразени сухожилни рефлекси и промени в автономната нервна система.

Използван източник:

1. Patwa H., Chaudhry V., Katzberg H. et al. Evidence-based guideline: Intravenous immunoglobulin in the treatment of neuromuscular disorders. Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2012; 78: 1009-1015 www.neurology.org