Нова възможност за комбинирана терапия на CLL


md 01/06/2012

Комбинираната химиотерапия с fludarabine и altemtuzumab е асоциирана със сигнификантно подобрение както на преживяемостта без прогресия на заболяването (progression-free survival – PFS), така и на цялостната преживяемост при пациенти с рецидивирала или с рефрактерна на лечение хронична лимфолевкоза (CLL, ХЛЛ), в сравнение с монотерапията с fludarabine, показаха резултатите от фаза 3 проучване, публикувани в списание […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.