Laquinimod намалява честотата на рецидивите и възпрепятства прогресията на инвалидизацията при MS01/06/2012

Пероралното лечение с laquinimod намалява честотата на рецидивите и възпрепятства прогресията на инвалидизацията при болни с пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза (relapsing-remitting multiple sclerosis – RRMS), показаха резултатите от проучването ALLEGRO*, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Медикаментът laquinimod е хинолон-3-карбоксамид за перорално приложение, селектиран въз основа на своята ефикасност и безопасност от над 60 хинолон-3-карбоксамид-производни, извлечени от оригиналната молекула roqunimex, която бе изследвана като потенциална терапия за пациенти с RRMS. Клиничното изследване с roqunimex беше преустановено още във фаза 2 поради съображения за безопасност.

Данните от предклинични проучвания демонстрират, че laquinimod намалява възпалителните промени в ЦНС и демиелинизацията и възпрепятства аксоналната загуба.

Резулатати от фаза 2 клинично изпитване показаха, че 36-седмичното лечение с 0.6 mg laquinimod редуцира значимо броя на гадолиний-контрастираните лезии при магнитно резонансно иззобразяване (МРИ) на ЦНС (2).

ALLEGRO е двойно-сляпо, плацебо-контролирано фаза 3 изследване, което има за цел да оцени ефикасността, безопасността и поносимостта на 0.6 mg laquinimod, приложен еднократно дневно при болни с RRMS.

Участвали са 1106 пациенти, които са били рандомизирани на плацебо или 0.6 mg laquinimod дневно за 24 месеца. Първичен краен критерий за ефикасност на терапията е била годишната честота на рецидивите, вторичните критерии са включвали прогресиране на инвалидизацията (дефинирано чрез нарастване на тежестта на инвалидицазията, оценена чрез скалата EDSS)**, както и броят на гадолиний-контрастираните и на новите или нарастващи лезии, визуализирани чрез Т2-МРИ.

Анализът на резултатите показва:

- Терапията с laquinimod, в сравнение с плацебо, е асоциирана с умерено, но статистически значимо намаляване на годишната честота на рецидивите (0.30+/-0.02 спрямо 0.39+/-0.03, съответно, р=0.002) и на прогресирането на инвалидизацията (11.1 спрямо 15.7%, HR 0.64, съответно, р=0.01)

- Броят на гадолиний-контрастираните и на новите или нарастващи лезии в ЦНС, визуализирани чрез Т2-МРИ, е бил по-нисък в терапевтичната група, съпоставени с контролите (1.3+/-0.14 спрямо 2.12+/-22 и 5.03+/-08 спрямо 7.14+/-07, р<0.001 и за двата вида лезии)

- Нежеланите реакции включват умерено повишаване на чернодробните ензими (над три пъти над горната граница на нормата) при 5% от участниците в терапевтичната група и при 2% от контролите

Нарастването на серумните нива на трансаминазите е било преходно и не е било свързано с клинични и лабораторни данни за чернодробна недостатъчност. Пациентите, лекувани с laquinimod, по-често са имали коремни болки, сравнени с контролите.

Важно е да се отбележи, че сериозни лекарствени реакции като серозит, тромбози и сърдечносъдови усложнения, наблюдавани при приема на roquinimex, не са били регистрирани при нито един болен на лечение с laquinimod.

В момента се провежда отворено проучване, което е продължение на ALLEGRO, включващо 844 пациенти от общо 864 участници от оригиналната кохорта, което ще проследи дългосрочната ефикасност и безопасност на laquinimod. (КД)

* ALLEGRO - Assessment of Oral Laquinimod in Preventing Progression in Multiple Sclerosis

** EDSS – Expanded Disability Status Scale

Използвани източници:

1. Comi G., Douglas J., Kappos L. et al. Placebo-controlled trial of oral laquinimod for multiple sclerosis. N Engl J Med 2012; 366: 1000-1009 www.nejm.org

2. Comi G., Pulizzi A., Rovaris M. et al. Effect of laquinimod on MRI-monitored disease activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled phase IIb study. Lancet 2008; 371: 2085-2092