Клинични характеристики на тиреоидните нарушения, причинени от лечението със sunitinib, при пациенти с бъбречноклетъчен карцином01/06/2012

Sunitinib (Sutent, Pfizer) е мултитаргетен селективен тирозин киназен инхибитор, който е ефективен за лечение на напреднал бъбречноклетъчен карцином. Въпреки това, неговото приложение често причинява тиреоидна дисфункция и перманентен хипотиреоидизъм.

Осем клинични случая на тиреоидна дисфункция, наблюдавани по време на терапия със sunitinib по повод на бъбречноклетъчен карцином, са описани от японски и корейски изследователи (1, 2). Седем от тях са развили лека форма на хипотиреоидизъм, възникнал рано по време на първия цикъл на лечение и отзвучал спонтанно. Един от пациентите е развил деструктивен тиреоидит, последван от перманентен хипотиреоидизъм.

Tранзиторен хипертиреоидизъм е наблюдаван по време на втория и третия терапевтичен цикъл, като нарушението е било предшествано от повишаване на нивата на тиреоглобулина.

Проведената количествена сцинтиграфията с радиоактивния изотоп технеций 99 m(Tc-99m) по време на хипертиреоидното състояние, е установила намалено отлагане на (99m)TcO(4)(-) в щитовидната жлеза, което е показател за деструктивен тиреоидит. В последствие се е развил хипотиреоидизъм, които е наложил постоянна заместителна терапия с levothyroxine.

Ултразвуковото изследване е изобразило хипоехогенни зони в паренхима и намален капилярен кръвоток. Щитовидната жлеза е атрофирала, като състоянието е довело до перманентна хипофункция.

Тези наблюдения показват, че индуцираният от sunitinib хипотиреоидизъм може често да е последица от тиреоидит с транзиторен хипертиреоидизъм.

Намаленият размер на щитовидната жлеза вследствие на редуцирания калилярен кръвоток може да се дължи на инхибирането на рецептора за съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF) и това да води до появата на постоянен хипотиреоидизъм.

Поради тези причини, при всички пациенти на терапия със sunitinib трябва да се мониторира тиреоидната функция, е препоръката на тези изследователи.

Използвани източници:

1. Sato S., Muraishi K., Tani J. et al. Clinical characteristics of thyroid abnormalities induced by sunitinib treatment in Japanese patients with renal cell carcinoma. Endocr J. 2010;57(10):873-80

2. Kim B., Young Choi Y., Park Y-H. A case of sunitinib-induced destructive thyroiditis Endocrinol Metab. 2012 Mar;27(1):68-71 http://enm-kes.org