Строг контрол на вътреочното налягане при глаукома01/05/2012

Измерването на вътреочното налягане (ВОН) и коригиране на неговите вариации трябва да бъде рутинна мярка при проследяването на пациентите с открито-ъгълна глаукома на продължителна медикаментозна терапия, тъй като има предиктивна стойност по отношение на прогресиращата загуба на зрителното поле, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Ophthalmology (1).

В лонгитудиналното рандомизирано проучване е оценен ефектът на контрола върху вътреочното налягане (ВОН) при 578 пациенти с открито-ъгълна глаукома, рандомизирани на медикаментозно лечение (293 души) или на трабекулектомия (285), с последващо проследяване на всеки шест месеца на стойностите на ВОН за период от три до девет години.

Стандартните изследвания са включвали апланационна тонометрия по Goldmann и изследване на зрителното поле (Humphrey 24-2). Обобщени са стойностите на ВОН при всеки един контролен преглед – максимална, най-ниска стойност и стандартно отклонение, както и честотата на нива, които са по-ниски от определени стойности (16, 18, 20, 22 mmHg).

Промените във ВОН са имали неблагоприятно влияние върху загубата на зрително поле за периода на проследяване в групата на медикаментозно, но не и на хирургично лечение. Най-високата измерена стойност на вътреочно налягане е била съответно 19 mmHg при лекуваните с трабекулектомия и 23 mmHg при пациентите на медикаментозна терапия.

Според авторите, неадекватният контрол на ВОН води до прогресиране на загубата на зрително поле, особено при медикаментозно лечение на открито-ъгълната глаукома. (ОИ)

Използван източник:

1. Musch D., Gillespie B., Nizol L. et al. Intraocular pressure control and long-term visual field loss in the Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study. Ophthalmology 2011,118 (9):1766-1773 www.aaojournal.com