Шест от седемте препоръчвани терапии при СН намаляват смъртността01/05/2012

Прилагането в клиничната практика на базираните на доказателствата указания за лечение на хроничната сърдечна недостатъчност (СН) водят до намаление на риска за смъртност през следващите две години, като най-голямо понижение на фаталните събития се постига при пациентите, лекувани с бета блокери или със сърдечна ресинхронизираща терапия (1).

Това са показали резултатите при сравняване на данните при болни със СН, починали в рамките на две години (1372 случаи), и при пациенти със СН, чиято преживяемост е надхвърлила този период от време (2752 контроли).

Наблюдавано е значимо допълнително понижение на смъртността с добавянето на всяка следваща от препоръчваните терапии при СН, въпреки че кривата добива плато форма след включването на четвъртия подход на лечение.

Ако се има предвид и намаляването на честотата на нефаталните събития (и хоспитализациите поради влошаване на СН), то кумулативните ползи от базираната на доказателствата терапия в реалната клинична практика са огромни, коментират авторите на проучването в Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease (1).

В анализа са включени данните на пациенти със СН от националния регистър IMPROVE-HF в САЩ. Те са отговаряли на критериите да получават седемте препоръчвани при СН терапии като: ACE инхибитори или ангиотензин рецепторни блокери (ARB), бета блокери (ВВ), алдостеронови антагонисти (АА), антикоагулация при предсърдно мъждене (ПМ)/трептене, сърдечна ресинхронизираща терапия (CRT) с пейсмейкър (CRT-P), имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD или CRT с дефибрилатор - CRT-D) и обучение на всеки болен по отношение на СН.

Изследователите са провели логистичен регресионен анализ с цел да изчислят риска за смърт за период от две години при използването на всяка от седемте базирани на доказателствата терапии при отделните участници в проучването.

Шест от седемте препоръчвани в указанията терапии, прилагани при пациентите със СН, са довели до значимо намаление на смъртността за две години.

Лечението с ВВ или CRT са понижили значимо риска за фатални събития, свързани със СН, със съответно 58% и 56%, а усилията за обучение на пациентите - с 27%.

Използването на алдостеронови антагонисти (АА) не е било свързано с ефект върху риска за смърт за периода от две години проследяване.

Комбинираното прилагане на ВВ, ACE инхибитор/ARB, ICD и провеждането на обучение на пациента по отношение на СН е постигнало намаление на риска за смърт с 81%. Използването на повече от четири терапевтични средства не е било свързано с по-нататъшно понижение на риска за фатален изход (форма на кривата тип плато, статистически незначима разлика при добавянето на пети метод).

Тези резултати потвърждават колко е важно клиничните кардиолози да прилагат базираните на доказателствата препоръки за лечение на СН при всеки отделен пациент с това заболяване, защото това може да удължи неговата преживяемост (сравнението е за 24 месеца).

Липсата на благоприятен ефект върху смъртността при пациентите, лекувани с антагонисти на алдостерона, е неочакван резултат, особено като се има предвид, че няколко клинични проучвания показаха преди това ползи от тези медикаменти при СН.

Резултатите от този анализ повдигат въпроса дали АА биха имали сходни на данните от изпитванията предимства при използването им в реалната клинична практика. Това налага провеждането на допълнителни проучвания в тази област, е изводът на авторите. (ДЯ)

Изводи за клиничната практика:

- Шест от препоръчваните в настоящите указания методи и средства за лечение на СН (ВВ, ACE/ARB, CRT, ICD, aнтикоагулация при ПМ и провеждане на обучение) могат да бъдат от полза за подобряване на преживяемостта при пациентите с това заболяване

- Комбинираната терапия постига кумулативна полза за намаляване на смъртността, като кривата се задържа (плато форма) след включването на четири до пет средства или методи

- Данните от това проучване подчертават още веднъж необходимостта от прилагането на препоръчваните в ръководствата терапии при пациентите със СН и намалена фракция на изтласкване на лявата камера, ако няма конкретни противопоказания

Използван източник:

1. Fonarow G., Albert N., Curtis A. et al. Incremental reduction in risk of death associated with use of guideline-recommended therapies in patients with heart failure: a nested case-control analysis of IMPROVE HF. J Am Heart Assoc Cardiovasc Cerebrovasc Dis 2012; 1: 16-26 http://jaha.ahajournals.org