Приложението на кислород у дома намалява хоспитализациите при кърмачета с бронхиолит01/05/2012

Децата с неусложнен бронхиолит могат да бъдат безопасно лекувани с кислородотерапия у дома, което намалява и броя на хиспитализациите им, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

Бронхиолитът е сред водещите причини за хоспитализация при деца на възраст под една година. В САЩ, например, над 150 000 деца с бронхиолит годишно се налага да бъдат приети за болнично лечение. Основен фактор за необходимостта от хоспитализация се явява хипоксемията.

В проучването са включени деца на възраст между един и 18 месеца с неусложнен бронхоилит, дефиниран като инфекция на долните дихателни пътища, протичаща с бронхиална обструкция и/или хрипове при запазено общо състояние и липса на подлежащо сърдечно или белодробно заболяване и стойности на транскутанната кислородна сатурация при прегледа под 88%.

Анализирани са данните от почти 4200 деца, прегледани в спешно педиатрично отделение, на средна възраст 7.6 месеца - 28% са били приети за болнично лечение, 57% са били оставени у дома и 15% са били насочени за кислородотерапия в домашни условия.

Необходимост от хоспитализация, най-често поради появата на дихателна недостатъчност, при децата, оставени на лечение у дома, е регистрирана при 6% от тези на кислородолечение и при 4% при останалите. При нито едно от болните не се е наложило приложението на СРАР или ендотрахеална интубация след влошаването.

Екипът отбелязва, че след въвеждането на кислородотерапията за лечение на деца с брнхиолит в домашни условия, честотата на хоспитализациите е намаляла от 40% на 31% и добавя, че проучването е проведено при 1600 метра надморска височина и е необходимо да се повтори при условия, близки до морското равнище.

Децата с бронхилиот на инхалаторна терапия с хелий-кислород се подобряват значимо по-бързо, съпoставени с тези, получавали само кислород, показаха резултатите от малко проучване, публикувани в списание Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (2).

Включени са 69 кърмачета на възраст между два месеца и една година с бронхиолит, чиято тежест е била оценена с помощта на модифицираната скала Wood’s Clinical Asthma Score (m-WCAS)*. Всички пациенти са били със сбор над три точки.

Целта на клиничното изпитване е била да оцени ефективността на терапията с хелий-кислород спрямо приложението само на кислород, първоначално за доставянето на инхалаторен рaцемичен адреналин, впоследствие като основна инхалаторна терапия.

Децата с бронхиолит, приети в спешно отделение, са били инхалирани с albuterol, след което са били рандомизирани да получат рацемичен адреналин, инхалиран чрез смес, съдържаща 100% кислород или чрез смес от 70% хелий и 30% кислород посредством маска. Лечението е продължило с посочените смеси, подавани чрез назална канюла. При необходимост, след един час инхалацията с адреналин е била повторена.

Основен показател за ефективността на терапията е била промяната в m-WCAS* преди лечението и след четвъртия час. При напускане на спешно отделение или след четвъртия час, децата, получавали хелий-кислород, са демонстрирали значително клинично подобрение (намаляване на сбора по m-WCAS с 1.84 точки), съпоставени с пациентите, инхалирали се само с кислород (намаляване на сбора по m-WCAS само с 0.31 точки) (р<0.001).

Подобни резултати са били отчетени и на 60, 120 и 180-ата минута при клиничното наблюдение – подобрението на болните е било сигнификантно по-изразено за групата, лекувана с хелий-кислород.

„Нашето малко проучване демонстрира статистическо и клинично сигнификантно подобрение за кратък период от време при децата с бронхиолит, получавали хелий-кислород, съпоставени с контролите”, е заключението на изследователите. (КД)

* m-WCAS (modified Wood’s Clinical Asthma Score) е система за клинична оценка, включваща кислородната сатурация, данните от аускултацията – наличие на хрипове по време на инспириум или на бронхиална обструкция, участие на допълнителната дихателна мускулатура (тираж), менталния статус. Тежестта на заболяването се определя от броя на получените точки: 2- леко, 5-6 – умерено тежко; 6-7 – тежко.

Използван източник:

1. Halstead S., Roosevelt G., Deakyne S. et al. Discharged on supplemental oxygen from an emergency department in patients with bronchiolitis. Pediatrics 2012; 129(3):e605-10 http://pediatrics.aappublications.org

2. Kim I., Phrampus E., Sikes K. et al. Helium-oxygen therapy for infants with bronchiolitis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011; 165(12): 1115-1122 http://archpedi.ama-assn.org