Omalizumab подобрява контрола на бронхиалната астма при децата01/05/2012

Адювантната терапия с анти-IgE антитялото omalizumab води до по-добър контрол и намаляване на екзацербациите на бронхиална астма (БА) при подрастващи, показаха резултатите от проучването ICATA, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Според авторите, терапията с omalizumab при деца, юноши и млади пациенти, живеещи в градски условия, понижава необходимостта от добавяне на други класове медикаменти, използвани при лечението на БА.

Проучванията при тази кохорта болни, показват, че по-малката експозиция към домашни алергени и стриктното прилагане на препоръките за лечение намалява екзацербациите при заболяването. Независимо от това, контролът остава труден, като понякога е необходимо включването и на допълнителни медикаменти.

За пациентите с алергии и незадоволителен контрол на симптоматиката (съгласно указанията за лечение на американската National Asthma Education and Prevention Program), се препоръчва адювантна терапия с човешкото моноклонално антитяло omalizumab. Анти-IgE терапията редуцира броя на екзацербациите и необходимостта от инхалаторни кортикостероиди като поддържащо лечение.

В настоящето рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване ICATA* се изследва хипотезата, че терапията с omalizumab при деца, живеещи в градска среда, юноши и млади пациенти, ще доведе до по-добри терапевтични резултати.

В изпитването са включени 419 пациенти на възраст от шест до 20 години, които са рандомизирани да приемат omalizumab (или плацебо) като добавка към стандартната терапия. Продължителността на проучването е 60 седмици, като първичната крайна точка е симптоматиката при бронхиална астма.

Резултатите показват, че в сравнение с плацебо, терапията с omalizumab намалява значително (с 24.5%) дните с изразена симптоматика на бронхиална астма (за двуседмичен интервал средно от 1.96 на 1.48 дни, р<0.001).

Освен това анти-IgE антитялото води до сигнификантна редукция – от 48.8 на 30.3% (р<0.001) на броя на пациентите с една или повече екзацербации на белодробното заболяване. Подобрението на симптоматиката в терапевтичното рамо на изследването настъпва независимо от намалената употреба на другите групи медикаменти за контрол на бронхиалната астма – инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бета агонисти. (ОИ)

* ICATA - Inner-City Anti-IgE Therapy for Asthma

Използван източник:

1. Busse W., Morgan W., Gergen P. et al. Randomized trial of omalizumab (anti-IgE) for asthma in inner-city children. NEJM 2011; 364: 1005-15 www.content.nejm.org