Methotrexate и аzathioprine са еднакво ефективни и безопасни при атопичен дерматит01/05/2012

Methotrexate и azathioprine са подходящи терапевтични алтернативи при възрастни пациенти с атопичен дерматит (atopic dermatitis - AD), като водят до клинично значимо подобрение на симптомите на болестта, с ниска честота на нежелани ефекти при краткосрочно приложение, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Allergy and Clinical Immunology (1).

При някои болни с AD не може да бъде постигнат контрол на заболяването само чрез приложение на локални средства, поради което се налага провеждането на системна терапия. Най-често се използват methotrexate и azathioprine, въпреки че нямат одобрение за приложение при тази индикация.

В настоящето 12-седмично изпитване се съпоставят ефикасността, безопасността и промяната в качеството на живота по време на терапия с тези два медикамента. Участниците са 43 болни на възраст >18 години (средна възраст 40 години), които са с тежка форма на AD (среден SCORAD* индекс 58).

Пациентите са рандомизирани в съотношение 1:1 на лечение с methotrexate в доза 10-22.5 mg/седмица (средно 20 mg веднъж седмично) или azathioprine в доза 1.5-2.5 mg/kg/ден (средно 2.2 mg/kg/ден) за 12 седмици, последвано от 12-седмичен период на проследяване. Приложението на локални средства по време на проучването е било позволено. Първичният показател за ефективност е средната промяна в скора за оценка на тежестта на атопичния дерматит след 12-седмична терапия.

Резултатите показват липса на статистически значима разлика между methotrexate и azathioprine за който и да било от оценените показатели. Отчетено е линейно и почти паралелно понижение на стойностите на индекса SCORAD за двете групи пациенти.

На 12-ата седмица средното релативно понижение на SCORAD скора е било с 42% за methotrexate и с 39% за azathioprine. Нито един от двата медикамента не е превъзхождал по ефективност другия, като и двата са били ефикасни (в проучването няма плацебо-група). При групата с methotrexate употребата на локален кортикостероиден крем е била почти два пъти по-голяма, отколкото при групата с azathioprine.

Голяма част от пациентите са продължили лечението и след 12-ата седмица, като отчетеното в тези случаи подобрение е било малко. При по-голям брой от лекуваните с azathioprine болни е настъпила лимфопения, отколкото при получавалите methotrexate. При нито един от участниците не са регистрирани тежки инфекции или други сериозни нежелани ефекти.

Действието и на двата медикамента настъпва по-бавно от това на prednisone или cyclosporine, като са необходими осем до 12 седмици за достигането на максимален отговор към терапията.

Тези резултати са в съответствие с получените данни от по-рано проведени проучвания, които показаха, че и azathioprine, и methotrexate облекчават симптомите на тежкия атопичен дерматит. (ЗВ)

* SCORAD - SCORing Atopic Dermatitis. Максималната стойност на този показател за оценка на тежестта на атопичния дерматит е 83 точки.

Изпoлзван източник:

1. Schram M. Roekevisch E., Leeflang M. et al. A randomized trial of methotrexate versus azathioprine for severe atopic eczema. J Allergy Clin Immunol 2011;128:353 www.jacionline.org