Комбинираната терапия при ДПХ е изборът на пациентите01/05/2012

Комбинираната терапия с dutasteride 0.5 mg/tamsulosin 0.4 mg (Duodart)* дневно e предпочитана от пациентите за лечение на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) пред самостоятелното приложение на всеки един от медикаментите, показаха резултатите от проучване, публикувано в списание International Journal of Clinical Practice (1).

Дългосрочните положителни ефекти от лечението се предпочитат пред краткосрочното повлияване на симптоматиката, е друг важен извод от изследването.

Клиничните стандарти за терапия на ДПХ акцентират върху важността на предпочитанията на пациентите за оптимален избор на медикаментозно лечение, тъй като това увеличава комплаянса и води до по-добри крайни резултати.

Цел на проучването е да се изследват предпочитанията на пациентите при определянето на вида на дългосрочна лекарствена терапия при ДПХ, за което е използвана информация от базата данни Medline.

Авторите са оценили основните показатели при лечение на ДПХ: подобрение в симптомите от долните пикочни пътища (LUTS); намаляване на риска за остра ретенция на урина (AUR); необходимост от оперативно лечение; качество на живот.

При пациенти с лека или умерена симптоматика, текущите стандарти препоръчват активно наблюдение с изчаквателно поведение. Когато интензитетът на симптомите нарушава качеството на живот, се предписва медикаментозна терапия, която включва две основни групи медикаменти - алфа-блокери и 5алфа-редуктазни инхибитори (5ARI). Влошаването на симптоматиката на фона на оптимална лекарствена терапия е значим предиктор за AUR и за необходимост от оперативно лечение.

Френско проучване е изследвало удовлетвореността от монотерапията с 5ARI dutasteride 0.5 mg дневно при 366 мъже за период от 12 и 24 седмици. Степента на удовлетвореност е оценена по точкова скала от 0 до 100, като по-високите резултати са съответствали на по-високо ниво на удовлетвореност. Оценката на пациентите за ефектите от терапията е корелирала пряко със степента на повлияване на симптоматиката.

Качеството на терапията с doxazosin 4 mg дневно e оценено при 178 мъже в тримесечно проучване в няколко медицински центъра в Турция. Пациентите е трябвало да определят ефикасността от лечението, според три критерия: лош ефект (влошаване на симптоматиката); липса на ефект (липса на промяна в симптоматиката); ефективно повлияване (подобрение на симптоматиката при добър комплянс).

Doxazosin е преценен като ефективен (44%), неефективен (23%) и с лош ефект (33%). След период на лечение от една година, 93% от пациентите в групата с влошаване, 59% от групата с липса на ефект и 15% от тези с подобрение са претърпели оперативно лечение.

В 12-седмично международно, рандомизирано, двойно-сляпо проучване е изследван алфа-блокер (без да се посочва името на конкретния медикамент) в три различни дози – ниска, средна и висока. Пациентите са попълнили анкета с 13 въпроса за оценка на удовлетвореността, ефикасността и страничните ефекти от терапията, като стойностите са определени според точкова скала от 0 до 100.

Резултатите показват, че от една страна, ефикасността на медикамента е била сигнификантно по-висока при високите дози, но от друга страна в същата група най-чести са били нежеланите странични ефекти, което е повлияло на удовлетвореността от терапията.

В четиригодишното рандомизирано, двойно-сляпо проучване CombAT са изследвани 4844 мъже с умерена и тежка симптоматика на ДПХ, като са сравнени ефектите от комбинирана терапия с dutasteride (0.5 mg дневно) плюс tamsulosin (0.4 mg дневно) със самостоятелното приложение на всеки един от медикаментите.

Степента на удовлетвореност на пациентите е оценена с анкетата Patient Perception of Study Medication (PPSM), състояща се от 12 въпроса, които включват информация за повлияването на симптоматиката и желание за продължаване на терапията.

В края на втората година резултатите показват, че броят на пациентите, които са съобщили за подобрение в симптоматиката, удовлетвореност и желание за продължаване на медикаментозното лечение, е бил сигнификантно по-висок в групата на комбинирана терапия.

Комбинираната терапия се предпочита от пациентите, поради ранното повлияване на симптоматиката, ниската честота на нежелани странични ефекти и дългосрочната ефективност, е основният извод от обзор, публикуван през 2011 в списание Patient Preference and Adherence (2).

Duodart* (фиксирана комбинация dutasteride 0.5 mg и tamsulosin 0.4 mg) най-вероятно ще се превърне в „златен стандарт” за лечение на ДПХ и LUTS, е мнението на експертите. Основно предимство на Duodart е ранното значително подобрение на симптоматиката при ДПХ, което е и основна цел на терапията.

Приложението не е свързано със сериозни странични ефекти като ортостатична хипотония или потискане на сексуалната функция. Предимство на медикамента е и еднократният дневен прием, който увеличава комплаянса на пациентите при продължително лечение.

Duodart e одобрен в Европа за лечение на умерена и тежка симптоматика на ДПХ, намаляване на риска за остра ретенция на урина и на необходимостта за оперативно лечение при тази група болни. (ИТ)

* Duodart (dutasteride 0.5 mg/tamsulosin 0.4 mg) на GSK е регистриран в България (www.bda.bg)

За допълнителна информация:

Предимства на комбинираната терапия при доброкачествена простатна хиперплазия MD 2011, декември www.spisaniend.bg

Duodart – нов стандарт в лечението на доброкачествената хиперплазия на простатата MD 2011, декември

Duodart – първи комбиниран препарат за доброкачествена простатна хиперплазия. МD 2010, август

Използвани източници:

1. Embeton M. Medical treatment of benign prostatic hyperplasia: physician and patient preferences and satisfaction Int J Clin Pract 2010; 64: 1425-1435 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1742-1241

2. Barkin J. Review of dutasteride/tamsulosin fixed-dose combination for the treatment of benign prostatic hyperplasia: efficacy, safety, and patient acceptability Patient Preference and Adherence 2011; 5: 483–490 www.dovepress.com/review-of-dutasteridetamsulosin-fixed-dose-combination-for-the-treatme-peer-reviewed-article-PPA