Ендометриозата е рисков фактор за някои видове овариален карцином01/05/2012

Ендометриозата е рисков фактор за някои форми на епителен овариален карцином, и по-специално инвазивен нискостепенен, светло клетъчен и ендометриоиден, показаха данните от обзор върху 13 проучвания тип случай-контрола, които са част от Ovarian Cancer Association Consortium, публикувани през април в списание Lancet Oncology (1).

Ендометриозата е свързана с три пъти по-висока честота за светло клетъчен овариален карцином и с два пъти по-висок риск за ендометриоидни тумори. Не е установена връзка между заболяването и риска за високодиференциран серозен или инвазивен овариален карцином, или гранични тумори от двата вида.

В обзора са включени 7911 жени с инвазивен овариален карцином и 13 226 контроли, съобщили за данни за предходна ендометриоза (съответно 738 и 818 пациентки). В проучването са участвали и 1907 жени с гранични овариални карциноми, от които 168 са съобщили за ендометриоза.

Резултатите показват, че наличието на ендометриоза е повишило сигнификантно риска за светло клетъчен (20.2 срещу 6.2%, р <0.0001), нискодиференциран серозен (9.2% от 336 случаи, р< 0.0001) и ендометриоиден инвазивен овариален карцином (13.9% от 1220 случаи, р <0.0001).

Не е установена връзка между ендометриозата и риска за муцинозен или високодиференциран серозен инвазивен овариален карцином, както и за гранични тумори от двата вида.

Лекарите трябва да имат предвид увеличения риск за специфични подтипове овариален карцином при жени с ендометриоза. Необходими са допълнителни изследвания, които да установят патологичните механизми, водещи до малигнена трансформация на ендометриозата, както и изработването на правила за индивидуализирана превенция и ранна диагностика на усложненията на заболяването, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. Pearce C., Templeman C., Rodding M. et al. Association between endometriosis and risk of histological subtypes of ovarian cancer: a pooled analysis of case-control studies. Lancet Oncology 2012; Vol. 13 (4): 385-394 http://www.thelancet.com