Dutasteride забавя прогресията на ранния рак на простатата01/05/2012

Dutasteride* – медикамент, прилаган често за лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата (ДПХ), забавя прогресията на ранния карцином на простата и намалява необходимостта от терапия на заболяването, са изводите от проучването REDEEM**, публикувани в списание Lancet (1).

В развитите страни по-голямата част от новодиагностицираните случаи на рак на простатата са нискорискови, за които е подходящо консервативно поведение с активно наблюдение (периодично проследяване с преоценка и при необходимост – биопсия).

„Това е първото изследване, което доказва ползата от 5алфа-редуктазен инхибитор за забавяне на патологичната прогресия и нуждата от използване на агресивна терапия при мъже, подложени на активно наблюдение за нискорисков рак на простатата,” заяви проф. Neil Flesher от Princess Margaret Hospital в Торонто.

Dutasteride е 5алфа-редуктазен инхибитор, блокиращ конверсията на тестостерон до dihydrotestosterone, който участва в патогенезата на рака на простатата.

Проучването е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и е проведено в 65 университетски центъра в Северна Америка. Включени са 302 мъже на възраст 48-82 години (от които 289 с извършена изходна биопсия) с диагностициран ранен нискорисков рак на простатата (с малък обем и Gleasen score 5-6), проследени активно за период от три години.

Пациентите са били разделени в съотношение 1:1 да получават dutasteride 0.5 mg веднъж дневно или плацебо, като на 18-ия месец и третата година са взети контролни биопсии от простатата.

Първичен краен показател е било времето за прогресия на заболяването, дефинирано като период (в дни) до момента на патологична или терапевтична прогресия (начало на медикаментозна терапия).

След проследяване от три години е установено, че прогресия на заболяването (патологична или терапевтична) е имало при 54 (38%) в групата с dutasteride и 70 (48%) в контролната плацебо група (р=0.009).

В двете групи са регистрирани сходни неблагоприятни странични ефекти върху сърдечносъдовата система (5 срещу 5%). Dutasteride е бил свързан с по-честа сексуалната дисфункция, увеличение и болезненост на гърдите (24 срещу 15%).

Според Chris Parker от Royal Marsden NHS Trust, данните потвърждават хипотезата, че dutasteride намалява обема на ранния карцином на простатата. Ефектите му върху прогресията на напредналото заболяване са неясни, поради което медикаментът най-вероятно няма ефект върху смъртността от рак на простатата.

Предимствата на dutasteride се изразяват в забавена прогресия на ранния локализиран или на установения с биопсия карцином на простатата, което е свързано с намалена необходимост от терапевтични интервенции при болни под активно наблюдение, е заключението на авторите. (ИТ)

* Avodart (dutasteride) на GSK е регистриран в България (www.bda.bg)

** REDEEM - Reduction by Dutasteride of Clinical Progression Events in Expectant Management

Използван източник:

1. Fleshner N., Lucia M., Egerdie B. Dutasteride in localised prostate cancer management: the REDEEM randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2012 doi:10.1016/S0140-6736(11)61619-X www.thelancet.com