Bivalirudin при ОКС води до по-малко кървене, отколкото комбинацията abciximab и НФХ01/05/2012

Ефективността на bivalirudin при пациенти с остър корнарен синдром (ОКС) без елевация на ST сегмента е подобна на тази на комбинацията от abciximab и нефракциониран хепарин (НФХ), но на фона на намалена честота на кървене, показаха резултати от проучването ISAR-REACT 4*, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Проучването обхваща 1721 души с ОКС без елевация на ST сегмента, рандомизирани непосредствено преди перкутанна коронарна интервенция (РСI) на лечение с bivalirudin или с abciximab+НФХ.

Комбинираната първична крайна цел на проучването включва смъртност, миокарден инфаркт, реваскуларизация по спешност на таргетния съд и голямо кървене в рамките на 30 дни.

Честотата на настъпване на първичната крайна цел е еднаква в двете изследавни групи – 11% за bivalirudin и 10.9% за abciximab+НФХ. Но значимо кървене се наблюдава при 2.6% от пациентите, рандомизирани на bivalirudin, в сравнение с 4.6% от тези, при които е приложена комбинацията от abciximab+НФХ (р=0.02).

Преди провеждането на ISAR-REACT 4, проучването HORIZONS-AMI* доказа предимството на bivalirudin пред комбинацията от GP IIb/IIIa рецепторен инхибитор и НФХ при болни с остър миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента.

Наблюдавана е намалена честота на перипроцедурно кървене, както и намалена смъртност до 30-ия ден и до края на тригодишното проследяване при приложение на bivalirudin.

Резултатите от настоящото проучване (ISAR-REACT 4) подкрепят и разширяват употребата на bivalirudin като ефективен и безопасен антитромботичен медикамент по време на РСI и при пациенти с ОКС без елевация на ST сегмента. (ЯС)

* ISAR-REACT-4 – Randomized Comparison of Abciximab Plus Heparin With Bivalirudin in Acute Coronary Syndrome

HORIZONS-AMI – Harmonizing Outcomes with Revascularization and Stents in Acute Myocardial Infarction trial

Използван източник:

1. Kastrati A., Neumann F., Schulz S., et al. Abciximab and heparin versus bivalirudin for non–ST-elevation myocardial infarction. NEJM 2011; 365:1980-1989 http://www.nejm.org