Антенаталното приложение на кортикостероиди преди 25 г.с. намалява смъртността при недоносените01/05/2012

Антенаталното приложение на кортикостероиди при деца, родени преждевременно между 23 и 25 гестационна седмица (г.с.), е свързано с намаляване на смъртността и подобряване на показателите на невропсихичното им развитие, отчетени между 18-ия и 22-ия месец след раждането, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American Medical Association (JAMA) (1).

Според действащите препоръки, публикувани още през 1995 година, при всички бременни с риск за преждевременно раждане между 24 до 34 г.с. е необходимо антенатално приложение на кортикостероиди с цел профилактика на белoдробните усложнения при новороденото.

Като оптимален период се приема времето над 24 часа, но по-малко от седем дни между началото на лечението и започване на раждането. Показани за тази терапия са бременни с антепартална хеморагия, преждевременна руптура на околоплодния мехур или с всяко състояние, налагащо елективно преждевременно раждане.

Целта на нaстоящото клинично изпитване е била да установи ефекта на кортикостероидите, използвани в още по-ранна гестационна възраст, върху неонаталната смъртност и късните последствия от увреждането на ЦНС.

Проучването е проведено между 1993 и 2009 в 23 клинични неонатологични центъра в САЩ, като е обхванало над 10 000 новородени с тегло между 401 и 1000 грама, родени преждевременно между 22 и 25 г.с. При близо 5000 от децата, в периода между 18-ия и 22-ия месец след раждането, е проведено специализирано невропсихологично изследване.

Анализът на резултатите показва значимо намаляване, средно с 40% на смъртността (отчетена след 18-ия месец) при децата, при които антенатално са били приложени кортикостероиди, съпоставени с контролите.

Антенаталното използване на кортикостероиди понижава броя на случаите с неврологични усложнения. Честотата на уврежданията на ЦНС за различните гестационни възрасти при приложение на кортикостероиди (терапевтична група), спрямо липсата на такова приложение (контроли), е както следва:

- 23 г.с. - 83.4% за терапевтичната група спрямо 90.5% за контролите

- 24 г.с. - 68.4% за терапевтичната група спрямо 80.3% за контролите

- 25 г.с – 52.7% за терапевтичната група спрямо 67.9% за контролите

- 22 г.с. - не е отчетена сигнификантна разлика между двете групи (90.2% спрямо съответно 93.1%) по отношение на неврологичните увреждания, а единствено по отношение на неонаталната смъртност и честотата на некротизиращия ентероколит.

Изследователите заключават, че при преждевременно започнало раждане, още в 23 г.с. могат да бъдат приложени антенатално кортикостероиди, като след раждането се прилагат и необходимите интензивни грижи, което ще доведе до значимо намаляване на смъртността и на възможните усложнения.

Кортикостероидните хормони могат да преминават плацентата. Навлизайки във феталното кръвообращение, те ускоряват матурационните процеси в белия дроб, повишават синтеза и секрецията на сърфактант в алвеолите и понижават честотата на респираторния дистрес синдром (RDS).

За първи път през 1972 година, Liggins прилага betamethasone при бременни с преждевременно започнало раждане. В средата на 90-те години на миналия век се установява, че антенаталното приложение на този кортикостероид намалява риска за кистозна перивентрикуларна левкомалация и вътремозъчен кръвоизлив.

Вetamethasone остава кортикостероид на първи избор, който се инжектира в две дози от 12 mg интрамускулно през интервал от 24 часа.

Кортикостероидите започват да се използват масово, особено в развитите страни, след 1994, като в следващите години се отчита значимо намаляване на честотата на белодробните усложнения при недоносените и наталната смъртност (2). (КД)

За допълнителна информация:

Амбулаторно проследяване на недоносените деца. МД 2007, бр. 8, декември www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Carlo W., McDonald S., Fanaroff M. et al. Association of antenatal corticosteroids with mortality and neurodevelopmental outcomes among infants born at 22 to 25 weeks’ gestation. JAMA 2011; 306: 2348-2358 http://jama.ama-assn.org

2. Cuosens S., Hansen T., Lawn J. et al. Antenatal steroids in preterm labour for the prevention of neonatal deaths due to complications of preterm birth. Int J Epidemiol 2010; S39: 122-133 http://ije.oxfordjournals.org