ADT е свързана с повишен риск за периферна съдова болест при рак на простатата01/05/2012

Андроген дeпривационната терапия (АДТ, ADT) за неметастазирал рак на простатата е свързана с повишен риск за периферна артериална съдова болест (PAD) и венозен тромбемболизъм (ВТЕ), показаха резултатите от мащабно проучване, публикувани в списание European Urology (1).

ADT се прилага често при биохимичен рецидив след първична терапия за радикална простатектомия или лъчетерапия по повод неметастазирал рак на простатата. Към момента съществуват много малко изследвания за връзката между ADT и риска за PAD и ВТЕ.

„Резултатите от анализа потвърждават наличните данни за потенциалните неблагоприятни странични ефекти на ADT. Предходни изследвания доказаха, че ADT с агонисти на гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH) плюс орхиектомия са свързани с повишен сърдечносъдов риск,” заяви проф. Jim Hu от Brigham and Women’s Hospital.

Авторите са провели популационно обсервационно изследване върху 182 757 мъже на възраст >66 години от базата данни на US National Cancer Institute, които са били диагностицирани с неметастазирал рак на простатата за периода 1992-2007.

След поставяне на диагнозата 47.8% са били на терапия с GnRH агонисти, а при 2.2% е извършена билатерална орхиектомия. Болните са били проследени за период от средно 5.1 години, като е изследвана честотата на PAD и ВТЕ.

Резултатите показват, че рискът за развитие на PAD и ВТЕ e сигнификантно по-висок при пациенти, които получават ADT. По-специално, GnRH агонистите са били свързани с повишен риск за PAD и ДВТ (коефициент на риск съответно 1.16 и 1.0), а орхиектомията – с коефициент на риск съответно 1.13 и 1.27.

Макар че точният механизъм, по който GnRH агонистите засягат централните и периферните артерии, е неясен, се предполага, че те увеличават мастната тъкан, повишават нивата на инсулин на гладно, намаляват инсулиновата чувствителност и променят серумните липопротеини. Всичко това води до атеросклероза и повишена ригидност на артериалните стени.

Високите нива на тестостерон са свързани с повишени нива на антитромбин-3. Поради това, супресията на тестостерон може да индуцира състояния на хиперкоагулация.

Необходими са допълнителни проучвания за потенциалните рискове на ADT, така че терапията да бъде насочена към групата пациенти, които биха имали най-големи ползи от нея при възможно най-малко неблагоприятни странични ефекти, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. Hu J., Williams S., O’Mlley J. et al. Androgen-deprivation therapy for nonmetastatic prostate cancer is associated with an increased risk of peripheral arterial disease and venous thromboembolism. Eur Urol 2012 www.europeanurology.com