Vorapaxar не е подходящ при остър коронарен синдром01/03/2012

При пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) добавянето на vorapaxar към стандартната терапия не води до значимо намаление на честота на нежеланите сърдечносъдови събития, но сигнификантно повишава риска за кървене, показаха резултатите от проучването TRACER*, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Vorapaxar е нов перорален антиагрегант, антагонист на протеаза-активирания рецептор 1, който инхибира тромбин-медиираната тромбоцитна активация. В две фаза 2 проучвания, vorapaxar показа тенденция към намаление на честотата на миокардните инфаркти, без да повишава риска за кървене, при планова перкутанна коронарна интервенция (РСI) или РСI при ОКС без елевация на ST сегмента (NSTE-ACS).

TRACER обхваща близо 13 000 участници с ОКС без елевация на ST сегмента, рандомизирани на vorapaxar или на плацебо. Първична крайна цел на проучването е комбинираната честота на сърдечносъдова смъртност, миокарден инфаркт, инсулт, рецидив на стенокардия с хоспитализация и спешна коронарна реваскуларизация.

Проучването е спряно преждевременно след междинен анализ на резултатите по съображения за безопасност. След среден период на проследяване от около 500 дни честотата на първичната крайна цел не показва значими различия между групите - 18.5 и 19.9%, съответно за vorapaxar и за плацебо.

Честотата на умереното и значимо кървене обаче, е значително по-висока при пациентите, приемащи vorapaxar, в сравнение с плацебо-контролите - съответно 7.2 и 5.2% (р<0.001). Вътречерепните кръвоизливи също показват сигнификантно повишение на фона на активното лечение. (ЯС)

* TRACER - Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary Syndrome

Използван източник:

1. Tricoci P., Huang Z., Held C. et al. Thrombin-receptor antagonist vorapaxar in acute coronary syndromes. NEJM 2012; 366:20-33 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1109719