Вирусологичен и цитологичен скрининг за превенция на рака на маточната шийка01/03/2012

В сравнение със самостоятелното извършване на цитологично изследване (РАР тест, цитологичен скрининг), успоредното провеждане и на тест за доказване на ДНК (DNA) на човешки папиломен вирус (HPV - вирусологичен скрининг) води до намаление на честотата на премалигнените лезии на маточната шийка от трета и по-висока степен през следващите пет години, показаха финалните резултати от популационно-базирано проучване в Холандия, публикувани в списание Lancet Oncology (1).

В рандомизираното контролирано проучване POBASCAM са участвали почти 50 000 жени на възраст от 29 до 56 години, които са били разделени на две групи, в зависимост от използвания метод за начален скрининг - интервенционална група (22 420 пациентки), при която е извършен DNA тест за установяване на инфекция с HPV (и генно типизиране с полимеразна верижна реакция - PCR) успоредно с цитология (цитонамазка) или контролна група, при която е провеждана само цитология (22518 пациентки).

В Холандия рутинният скрининг за откриване на цервикални лезии започва на 29-годишна възраст и се повтаря на всеки пет години след това. Целта на авторите на изследването е да оценят дали има разлика между двете групи по отношение на честотата на цервикалните лезии и възможностите за превенция на рака на маточната шийка (РМШ).

На петата година при всичките участнички е извършен повторен комбиниран скрининг (за доказване на вирусна инфекция и цитология).

При началния скрининг няма значима разлика между двете групи по отношение на честотата на CIN 3+, но в интервенционалната група е регистрирана по-голяма честота на CIN 2+ отколкото при контролите (с 25%, p=0.015).

При повторния скрининг е установена по-ниска с 27% честота на интраепителиалната неоплазия степен 3 или по-висока (CIN 3+) при жените, подложени и на HPV DNA тест (88 спрямо съответно 122 жени; р=0.023) при началния скрининг.

Пак в интервенционалната група с допълнителен тест за генотипизиране е установена по-ниска честота с 52% на HPV16-положителни CIN 3+ (р=0.012), докато честотата на останалите CIN 3+ (HPV16-отрицателни) не се е различавала между двете групи.

Наред с това, само при четири жени в групата на начален комбиниран скрининг (вирусологичен и цитологичен) спрямо 14 в контролната е бил доказан инвазивен цервикален карцином (-71%, р=0.031) при повторния скрининг.

По-ниската честота на петата година на малигнените лезии на маточната шийка съответства на по-ранното диагностициране (и проведеното адекватно лечение) на клинично значимите високостепенни цервикални лезии в групата, подложена на комбиниран скрининг, като тези резултати са сходни, независимо от възрастта на жените (29-33 или 34-56 години).

Използването на ДНК тест за установяване на инфекция с HPV в комбинация с цитология може да подобри протекцията срещу причинно свързаните CIN3+ и РМШ, е основният извод на авторите. Поради това, те препоръчват вирусологичен скрининг* да се провежда при всички жени от 29-годишна възраст.

Жените с персистираща инфекция с HPV 16 и 18 (тест за генотитизиране, HPV 16/18+)** имат около 20% риск за прогресиране на цервикалните лезии до CIN3+ през следващите 10 години, независимо от негативния им резултат от цитологичното изследване, показват резултатите от проучване в САЩ. (ДЯ)

* Скрининг тест с Hybrid capture 2 (Hc2) на фирма Qiagene (www.qiagen.com/hpv/hc2technology.aspx)

- този метод улавя 1 pg/ml вирусна ДНК и има много висока чувствителност. Hc2 технологията е базирана на специфичната хибридизация на нуклеоинови киселини. Неговата негативна предиктивна стойност за CIN 2-3 е 99-100%. Вирусологично изследване с Hc2 се провежда и в България.

** Генно типизиране на HPV при жени с положителен Hc2 тест може да се извърши с теста HPV Genotyping PS на фирма Qiagene. PS тестът анализира поотделно наличието на типове HPV 16, 18 и 45, без да води до кръстосана реактивност с други типове на вируса (включително нискорискови). Тестът също е наличен в България от 2010 г.

Използван източник:

1. Rijkaart D., Berkhof J., Rozendaal L. et al. Human papillomavirus testing for the detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasia and cancer: Final results of the POBASCAM randomised controlled trial. Lancet Oncol 2012; 13:78 www.lancet.com/journals/lanonc/issue/current