Metformin за лечение на инфертилитет при PCOS01/03/2012

Приложението на metformin за период от 12 седмици преди и по време на in vitro фертилизация (IVF) или интрацитоплазмено инжектиране на семенна течност (ICSI) при жени с поликистозен овариален синдром (PCOS), но без затлъстяване, увеличава сигнификантно честотата на забременяване, показаха резултатите от проучване публикувани в списание Human Reproduction (1).

PCOS (polycystic ovary syndrome, синдром на поликистозните яйчници – СПЯ) засяга около 5-10% от жените в репродуктивна възраст, което го прави най-честата ендокринна аномалия в тази популация. Заболяването се характеризира с хронична ановулация (нередовни менструални цикли), хиперандрогенизъм и поликистозни яйчници (периферно разположени малки фоликули, изглеждащи като кисти) (2).

В момента е общоприето, че в основния патологичен механизъм при PCOS участва инсулиновата резистентност на мускулите и черния дроб, която води до компенсаторна хиперинсулинемия (хиперинсулинемичен статус).

В резултат се увеличава продукцията на андрогени в яйчниците (и надбъбреците), което причинява появата на хиперандрогенизъм и спира развитието на фоликулите.

Около половината от жените с PCOS са със затлъстяване (предимно абдоминален тип), което допълнително влошава инсулиновата резистентност и повишава риска за свързани метаболитни нарушения и развитието на диабет тип 2. Кожните прояви на синдрома са: акне, хирзутизъм, себорея, дефлувиум и алопеция от мъжки тип (дължат се на експозиция на космените фоликули на повишените нива на андрогени).

Болните с PCOS често са с инфертилитет в резултат на ановулация. Съществуват няколко подхода за подобряване на овулацията и увеличаване на шанса за забременяване. В тази област са изследвани инсулиновите сенситайзери, за които е установено, че подобряват овулацията и честотата на забременяване, но не и честотата на живородени деца.

Цел на проучването е да се изследва честотата на забременяване (първичен показател за краен изход), както и честотата на спонтанно забременяване и на живородените деца (вторични показатели) при приложението на metformin за IVF при жени с PCOS.

Изследването е многоцентрово, проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо и включва 150 жени с PCOS и индекс на телесна маса (ИТМ) 12 седмици преди и по време на продължителен протокол за IVF или ICSI, и до деня за тестване за бременност.

При лекуваните с IVF пациентки (n=112), биохимичната честота на забременяване е била сходна в двете групи (42.9%). Сигнификантна разлика е имало в честотата на клинична бременност (50.% в групата с metformin срещу 32.3% в контролната плацебо група, р=0.04). Честотата на живи раждания е била съответно 37.5 срещу 28.6%.

Приложението на metformin преди IVF е довело до сигнификантно по-висока честота на спонтанна бременност (20.3 срещу 10.7%, р=0.10). Честотата на живи раждания също е била значително по-висока в групата с metformin (37.5 срещу 28.6%).

Приемът на metformin е бил свързан и с по-голяма редукция на телесното тегло, в сравнение с плацебо. Медикаментът не е причинил значими неблагоприятни странични ефекти, с изключение на повече оплаквания от страна на стомашно-чревния тракт (41 срещу 12%, р <0.001).

Обсъждане

Жените с PCOS трябва да преминат детайлни прегледи за установяване на причините за инфертилитет (освен ановулация). Ако единствената причина е ановулация, съществуват няколко трапевтични възможности. Първа линия са: спазване на диета, физическа активност, промени в начина на живот и редукция на телесното тегло (особено при наличие на затлъстяване).

Clomiphene citrate се препоръчва за индукция на овулацията при жени с обезитет след редукция на телесното тегло, както и при жени с PCOS, които имат нормално телесно тегло. Медикаментът е активен в 80% от случаите.

Пациентките, които са резистентни на повишаващи се дози от медикамента, имат няколко варианта за терапия: инсулинови сенситайзери (основно metformin), гонадотропини или оперативно лечение. Metformin, добавен към clomiphene citrate подобрява овулацията, честотата на забременяване, но не и честота на живородени деца (3, 4).

Metformin и другите инсулинови сенситайзери играят важна роля при лечението на PCOS. Жените с намален глюкозен толеранс, със затлъстяване или тези, които не се повлияват от самостоятелна терапия с clomiphene citrate, могат да имат полза от тези медикаменти. При приложение на metformin по време на IVF са съобщени по-малко случаи на овариален хиперстимулационен синдром (OHSS). (ИТ)

За допълнителна информация:

http://www.spisaniemd.bg

Metformin за превенция на СПЯ. Доктор Д 2011, бр. 2 лято

Нови стандарти за лечение на стерилитет при поликистозен овариален синдром. MD 2008; бр. 5, август

Metformin с разширено приложение при поликистозен овариален синдром. MD 2006; бр. 7, септември

Мислете за „порочния кръг” при синдрома на поликистозните яйчници! MD 2006, бр.1, февруари

Нови факти за терапията на СПЯ. MD 2006, бр.1, февруари

Поликистозният овариален синдром – проблем на няколко медицински специалности. MD 2005, бр. 6, юли

Мetformin – първа линия терапия при жени със синдром на поликистозните яйчници и ановулация. MD 2005, бр. 6, юли

Използвани източници:

1. Kjotrod S., Carsen S., Rasmunssen P. et al. Use of metformin before and during assisted reproductive technology in non-obese young infertile women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2011; 26: 2045-2053 http://humrep.oxfordjournals.org

2. The Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus n diagnostic criteria and long-term health risks related to PCOS. Hum Reprod 2004; 19: 41-47

3. SOGC Clinical Practice Guidelines: Ovulation induction in polycystic ovary syndrome. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2010; 111: 95-100 www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506037/description

4. Legro S., Barnhart H., Schlaff W. et al. Clomiphene, metformin, or both for infertility in polycystic ovary syndrome. N Engl J Med 2007; 356: 551-566 www.nejm.org