Болните с активен RA имат намалена антиатерогенна активност на HDL01/03/2012

Ефлуксният капацитет на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL-C) при пациентите с висока активност на ревматоидния артрит (RА) е намален, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Rheumatic Diseases (1).

Според авторите, нарушеният обратен транспорт на HDL-холестерола, независимо от неговите нива, може да се окаже важен механизъм, чрез който активният RА води до повишаване на сърдечносъдовия риск при тези пациенти.

Ревматоидният артит е свързан с увеличен риск за неблагоприятни сърдечносъдови събития (исхемичен мозъчен инсулт и миокарден инфаркт) и повишена сърдечносъдова смъртност. Освен класическите рискови фактори като артериална хипертония, дислипидемия и инсулинова резистентност, за това вероятно допринася и високо степенното системно възпаление.

Обратният транспорт (ефлукс) на холестерола (поемането му от липопротеините с висока плътност, които го транспортират до черния дроб за разграждане и елиминиране от организма) е основният механизъм за неговото отнемане от стените на артериалните съдове, като по този начин HDL осъществяват основните си антиатерогенни функции.

В представеното проучване авторите изследват дали тази функция е променена при пациентите с RА, в сравнение със здрави контроли (по 40 участника във всяка група).

Освен измерване на нивата на HDL-C, при всички участници са изследвани холестероловият ефлукс, антиоксидантната функция на HDL, както и активността на плазмената миелопероксидаза (МПО).

Резултатите показват, че ефлуксният капацитет на HDL холестерола не се различава значимо в двете групи – 40.2+/-11.1% при болните с RА и 39.5+/-8.9% при контролите (p=0.75).

Установена е сигнификантно обратнопропорционална зависимост между ефлукса на холестерола и активността на RA, oценена чрез индекса DAS28* и чрез СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите). Обратният транспорт на холестетора е бил значимо понижен при пациентите с DAS28>5.1 (засягане на над пет от 28 стави) спрямо тези с DAS28<2.6 (засягане на по-малко от 2.6 от 28 стави). По-високата плазмена активност на МРО е била асоциирана с по-лоша функция на HDL-холестерола.

Тези резултати показват, че пациентите с активен RA имат по-висок риск за отлагане на холестерола в стената на артериалните съдове и за образуването на атерогенни плаки, което обяснява и повишеният им риск за остри исхемични сърдечносъдови и мозъчносъдови събития. (ОИ)

* Скорът за активност на RA (disease activity score –DAS28) включва оценка на 28 стави за болка и оток (стойност 0-28), скорост на утаяване на еритроцитите и оценка на общото здравословно състояние (DAS28 онлайн калкулатор www.4s-dawn.com/DAS28/DAS28.html)

Изпoлзвани източници:

1. Charles-Schoeman C., Lee Y., Grijalva V. et al. Cholesterol efflux by high density lipoproteins is impaired in patients with active rheumatoid arthritis. Annals of Rheumatic Diseases doi:10.1136/annrheumdis-2011-200493. www.ard.bmj.com

2. Kitas D., Gabriel S. Cardiovascular disease in rheumatoid arthritis: state of the art and future perspectives. Annals of Rheumatic Diseases. 2011; 70: 8-14