Avastin е одобрен за лечение на овариален карцином01/03/2012

Avastin® (bevacizumab) на Roche бе одобрен в края на 2011 в Европeйския съюз като първа линия следоперативна терапия (в комбинация с carboplatin и paclitaxel) на овариален карцином.

Положителното становище на ЕМА е базирано на резултати от две фаза 3 клинични изпитвания (GOG0218 и ICON7), които показват, че добавянето на bevacizumab към стандартната химиотерапия удължава сигнификантно периода без прогресия на заболяването.

Медикаментът е инхибитор на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF). Той е регистриран първоначално през 2004 година за лечение на колоректален карцином.