Триизмерен компютърен томограф за функционална оценка на коронарни стенози01/02/2012

Функционалното значение на коронарните стенози може вече да бъде оценявано по неинвазивен път по време на компютърна томография (СТ) с помощта на софтуер, спечелил наградата за иновация на тазгодишния Eвропейски конгрес по инвазивна кардиология – EuroPCR (1).

Методът представлява оценка на фракционния резерв на кръвотока (FFR – fractional flow reserve) от триизмерен (3D) СТ образ с помощта на програма, разработена от учени от Южна Корея.

Използват се анатомичните данни от СТ образ и се прилагат алгоритми за оценка на кръвотока и на ефекта върху микроциркулацията на различните фармакологични стимули, прилагани по принцип по време на инвазивното определяне на FFR. Така се създава 3D модел, който може да покаже фракционния резерв на кръвотока във всяка една точка.

Този алгоритъм може да се приложи върху СТ образ от всяка една лаборатория и всеки модел томограф. Първоначалната обработка на данните е отнемала около 12 часа на случай, но според авторския колектив, след усъвършенстване на софтуера, през 2012 година ще са нужни два часа.

Пилотното проучване, сравняващо ефективността на този софтуеър спрямо златния стандарт (инвазивно измерения FFR) и спрямо конвенционален СТ, включва 103 пациенти и 159 коронарни артерии, в пет центъра на три континента.

Цялостната диагностична точност на 3D CT изведения FFR надвишава с 26% тази на конвенционалния СТ (р<0.001). Корелацията на новия метод с инвазивния FFR е висока (корелационен коефициент 0.72, р<0.001).

Неинвазивното определяне на FFR удвоява броя на истински негативните случаи и трикратно намалява броя на фалшиво положителните спрямо конвенционалния СТ (11 спрямо 38%), като по този начин увеличава позитивната предсказваща стойност на метода (74 спрямо 47%)!

Новият метод е еквивалентен на конвенционалния СТ образ, в това, в което последният е добър, а именно – чувствителност и негативна предсказваща стойност, но показва значителни преимущества по отношение на специфичността (слабото място на СТ) – 82 спрямо 40%.

Случаите, в които неинвазавният и инвазивно определеният FFR се разминават, са в диапазона на ниските стойности на FFR. Това според авторите е очаквано, защото симулационният модел все още не може да отчете влиянието на колатералния кръвоток.

На практика, обаче, това няма особено клинично значение – стойностите на FFR, които определят решението за реваскуларизация, са под 0.8 или 0.75. От тази гранична точка надолу конкретната стойност на FFR не променя клиничното поведение.

По време на EuroPCR новият неинвазивен метод за определяне на FFR е определен като „променящ правилата“. Той спестява рисковете от инвазивната процедура, не изисква допълнителна радиация или излагане на медикаменти.

Така 3D CT FFR има потенциалната възможност да намали броя на ненужните инвазивни коронарни артериографии и реваскуларизационни процедури. Времето, необходимо за обработка на сигналите, обаче, прави този нов метод приложим засега само при неспешните (планови) процедури. (ЯС)

Използвани източници:

1. Koo B. et al. Diagnosis of ischemia-causing stenoses obtained via non-invasive fractional flow reserve (DISCOVER-FLOW): A prospective multicentre first-in-man study. EuroPCR 2011 www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/EuroPCR/26605?utm_content=&utm_medium=email&utm_campaign=DailyHeadlines&utm_source=WC&userid=224854