Скрининговата рентгенография не намалява смъртността от рак на белите дробове01/02/2012

Скринингът за рак на белите дробове чрез рентгенография на гръдния кош не намалява смъртността от заболяването, показаха резултатите от най-голямото досега проведено проучване в тази област, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1).

Като се имат предвид и публикуваните през август в списание New England Journal of Medicine резултати от американския National Lung Screening Trial, като най-подходящ образен метод за скрининг на заболяването се очертава нискодозовата компютърна томография (СТ) (2).

Авторите на настоящето проучване (част от Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial), са обхванали 154 901 пациенти на възраст 55-74 години. От тях, 77 445 са изследвани с годишни рентгенографии на гръден кош, а 77 456 са проследени по обичайния начин (без рентгенографии) за максимален период от 13 години.

Основен показател за краен изход е била смъртността от рак на белите дробове; вторични показатели са били: честота на белодробния карцином; усложнения, свързани с диагностичните процедури; обща смъртност.

Резултатите показват, че честотата на рак на белите дробове е била 20.1 на 10 000 пациент години (в групата със скринингова рентгенография) и 19.2 на 10 000 пациент години (в групата с обичайно проследяване, т.е. само с физикален преглед). Отчетени са 1213 смъртни случаи от заболяването (в групата със скринингова рентгенография) срещу 1230 (в контролната група).

Авторите са извършили анализ на пациентите с висок риск за заболяването, поради напреднала възраст, тютюнопушене и други рискови фактори, като са анализирали две групи от по 15 183 души със скринингова рентгенография или обичайно проследяване.

След период от шест години е установено, че 518 пациенти от високорисковата група със скринингова рентгенография са развили белодробен карцином, като 316 са починали от заболяването; в контролната група съответните стойности са били 520 и 334.

Високорисковата група е подбрана да е сходна с тази от National Lung Screening Trial, което дава възможност да се сравнят скринингът с рентгенография на белите дробове и ниско дозова СТ. Резултатите показват, че приложението на ниско дозова СТ е било свързано с 20% по-ниска смъртност от заболяването.

В National Lung Screening Trial, авторите са си поставили за цел да установят, доколко възможността да се диагностицират в ранна фаза злокачествени тумори на белите дробове чрез нискодозова СТ, е свързана с намаление на смъртността от заболяването.

Обхванати са 53 454 души с висок риск за заболяването от 33 медицински центъра в САЩ за периода 2002-2004, разделени в две групи: годишна нискодозова СТ (n=26 722) или рентгенография на белите дробове (n=25 732). Пациентите са проследени до 2009 за развитие на рак на белите дробове и смърт от заболяването.

Анализът на данните сочат, че комплаянсът към скрининга е бил >90%. Честотата на позитивни скринигови тестове е била съответно 24.2% срещу 6.9%. Честотата на рак на белите дробове е била 645 случаи на 100 000 пациенто-години (в групата с ниско дозова СТ) и 572 на 100 000 пациенто-години (в групата с рентгенография на гръдния кош) което означава с 13% повече в полза на диагностичната стойност на СТ, а смъртността – съответно 247 срещу 309 на 100 000 пациенто- години (-20%, р=0.0004).

Скринингът за рак на белите дробове с нискодозова СТ подобрява диагностиката на заболяването в по-ранен стадий и намалява смъртността, в сравнение със стандартната рентгенография на белите дробове, е заключението на авторите.

Резултатите от двете изследвания са взети под внимание от работна група експерти на American College of Chest Physicians, American Cancer Society, American Society of Clinical Oncology, National Comprehensive Cancer Network и American Thoracic Society, които в момента работят върху нови стандарти за скрининг за рак на белите дробове, които ще бъдат публикувани през 2012. (ИТ)

Използвани източници:

1. Oken M., Hocking W., Kvale P. et al. Screening by chest radiograph and lung cancer mortality The Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Randomized Trial. JAMA 2011 http://jama.ama-assn.org

2. The National Lung Screening Trial Research Team Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med 2011; 365: 395-409 www.nejm.org