РСI е с по-ниска смъртност от фибринолиза при STEMI01/02/2012

Перкутанната коронарна интервенция (PCI) е свързана с по-ниска смъртност в сравнение с фибринолизата при пациенти с остър миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента (STEMI) в рамките на два часа след първия медицински контакт, показаха резултатите от проучването DANAMI-2*, публикувани в списание American Journal of Cardiology (1).

Проучването оценява системното забавяне - времето от първия медицински контакт до началото на реперфузията и според него разделя участниците (на брой 1 572) на четири групи: системно забавяне от 3 часа.

Пациентите са рандомизирани на РСI или на фибринолиза. Изследвана е смъртността на 30-ия ден и на осмата година. Напълно според очакванията, за цялата изследвана група, по-късото време на системно забавяне е свързано с по-ниска смъртност.

Болните, подложени на РСI при системно забавяне от 1-2 часа, показват намаление на 30-дневната смъртност с 63% в сравнение с тези, при които е проведена фибринолиза в същия времеви интервал (2.6% спрямо 6.9%, р=0.04).

Смъртността през първите 30 дни отново е намалена, но този път несигнификантно, когато се сравнява първичната РСI при забавяне от 1-2 часа с много ранна фибринолиза <1 час. Също така при РСI, проведена след третия час, смъртността до края на 30-ти ден и до осмата година не се различава от тази при фибринолиза в рамките на първите 1-2 часа.

Тези резултати хвърлят нова светлина върху избора на поведение в много ранните часове на STEMI. Досега преобладаваше мнението, че ранната фибринолиза (извършена по-малко от два часа след изявата на симптомите) има предимство пред РСI по отношение на смъртността до края на първата година след STEMI.

Основание за това дадоха резултатите от две големи клинични проучвания – CAPTIM и WEST* (2, 3), рандомизирали общо 1168 пациенти на тромболиза с фибрин-специфично средство или на първична РСI.

Според тях за цялата изследвана група не се установява статистически значима разлика в смъртността до края на първата година, независимо от реперфузионната стратегия. Преживяемостта, обаче, е по-добра при пациентите, при които е проведена фибринолиза вместо първична РСI до втория час от началото на симптомите.

Трябва да се отбележи, че 26% от фибринолизираните пациенти претърпяват спасителна РСI (rescue PCI), а 70% - РСI до края на първите 30 дни след острия коронарен инцидент.

В заключение отново трябва да подчертаем, че ефектът върху смъртността при STEMI е толкова по-отчетлив, колкото по-рано е проведена реперфузията.

Анализът на проучването DANAMI показва, че вероятно първичната РСI е по-добрия избор (в сравнение с фибринолизата), независимо от времето от началото на симптоматиката. (ЯС)

* DANAMI-2 – Danish Acute Myocardial Infarction-2

CAPTIM – Comparison of Angioplasty and Prehospital Thrombolysis in Acute Myocardial Infarction

WEST – Which Early ST-elevation myocardial infarction Therapy

Използвани източници:

1. Nielsen P., Terkelsen C., Nielsen T. et al. System delay and timing of intervention in acute myocardial infarction (from the Danish Acute Myocardial Infarction-2 [DANAMI-2] Trial). Am J Cardiol 2011, July 2011 www.ajconline.org/article/S0002-9149(11)01774-7/abstract

2. Bonnefoy E., Lapostolle F., Leizorovicz A. et al, on behalf of the Comparison of Angioplasty and Prehospital Thrombolysis in Acute Myocardial Infarction (CAPTIM) study group. Primary angioplasty versus prehospital fibrinolysis in acute myocardial infarction: a randomized study. Lancet 2002;360:825-9 www.thelancet.com

3. Armstrong P. and the WEST steering committee. A comparison of pharmacologic therapy with/without timely coronary intervention vs primary percutaneous intervention early after ST-elevation myocardial infarction: the WEST (which early ST-elevation myocardial infarction therapy) study. Eur Heart J, 2006;27:1530-8. http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/27/13/1530.long