Нови проучвания в областта на инфекцията с HIV01/02/2012

Терапията с високи дози протеазни инхибитори при заразени с HIV кърмачета на възраст под шест месеца е свързана със значимо и дълготрайно (до две години) потискане на вирусната инфекция, показаха резултатите от малко прoучване, публикувани в списание AIDS (1).

HIV-протеазните инхибитори действат като компетитивни инхибитори, които директно се свързват с HIV-протеазата и предотвратяват последващото разцепване на полипептидите. Те са активни и срещу HIV-1, и срещу HIV-2.

До момента ограничен брой изпитвания са изучавали ефекта на този клас антиретровирусни медикаменти в най-малката възрастова група. В настоящото отворено изследване са включени кърмачета, които са разделени в две възрастови групи – от 14 дни до шест седмици и от шест седмици до шест месеца.

Участниците са получавали lopinavir/ritonavir два пъти дневно в доза 300/75 mg/m2 за 96 седмици, като средният период на проследяване на децата е бил 123 седмици. Около 10% от тях са прекъснали терапията преди завършване на проучването.

При всички кърмачета, лекувани за повече от осем седмици, е било регистрирано значимо потискане на инфекцията (HIV-RNA под 400 копия в милилитър), като при 66% ефектът се е задържал до втората година.

Тройната антиретровирусна терапия (antiretroviral therapy – ART) по време на бременността и кърменето намалява безопасно риска за трансмисия на HIV от майката към детето (mother-to-child transmission – MTCT), показаха резултатите от проучване, проведено в Африка, публикувани в списание Lancet Infectious Diseases (2).

В сравнение със стандартния режим, включващ zidovudine по време на бременността и еднократна доза nevirapinе по време на раждането, тройната АRT понижава вероятността за предаване на HIV инфекцията при кърмене с 53%. Кумулативният риск за МТСТ на 12-ия месец при ART режима е с 43% по-нисък, съпоставен със стандартния.

Между 28 и 36 гестационна седмица (г.с.) бременните жени са били рандомизирани на тройна ART или стандртна антиретровирусна терапия. Тройната комбинирана ART включва zidovudine 300 mg, 150 mg lamivudine 150 mg и lopinavir 400 mg, допълнени от ritonavir 100 mg два пъти дневно до шестия месец след раждането (или до преустановяване на кърменето).

Стандартният режим се състои от zidovudine 300 mg два пъти дневно до раждането и еднократна доза zidovudine 600 mg с една доза nevirapine 200 mg при започване на родилния процес.

Всички новородени са получили nevirapine при раждането и 4 mg/kg zidovudine дневно за една седмица. Всички майки и кърмачета са били проследени на всеки две седмици от началото на проучването до втория месец след раждането, след което един път месечно до края на първата година.

Кумулативният риск за предаване на HIV в края на първата година е бил 5.4% за децата на майки, лекувани с троен режим, спрямо 9.5% за тези, при коитo майките са лекувани със стандартен режим (р=0.02).

Вероятността за МТСТ при кърмене също е била по-ниска за групата на тройна комбинация – 2.2% спрямо 4.7% за тази на стандартен режим (р=0.04).

Най-значим ефект е бил отчетен при кърмачетата, чиито майки са имали CD4 брой между 200 и 350 клетки в микролитър. В края на 12-ия месец, 10.2% от децата на жените, лекувани с тройна АRT, са били инфектирани с HIV или са починали, съпоставени с 16% от децата на майките на стандартна терапия (р=0.01).

Освен че предотвратява МТСТ, тройната АRT по време на бременността намалява смъртността, честотата на преждевременните раждания и феталните увреждания, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание AIDS (3).

Oт общо 3148 живи раждания, 92.5% от родените не са били инфектирани с HIV на едногодишна възраст, детската смъртност е била 6.7%, кумулативната честота на трансмисията на HIV е била само 2%.

В допълнение, майчината смъртност е била 1.2%, честотата на абортите – 5.2%, а на преждевременните раждания – 19.2%. В сравнение с бременните, които не са получавали лечение, жените, приемали поне за три месеца тройна ART преди раждането, са имали 10 пъти по-ниска смъртност и 25 пъти по-малък риск за вътреутробна смъртност на плода (р<0.001)!

Приложението на локални или системни антиретровирусни медикаменти като преекспозиционна профилактика (preexposure prophylaxis – PrEP) предотвратява предаването на HIV при сексуални контакти при 31 до 96% от случаите, показаха няколко клинични изпитвания, представени на 13-ата годишна конференция на Европейското клинично дружество по СПИН (4).

Проучването HPTN (HIV Prevention Trials Network) 052 включва 1763 здрави, сексуално активни двойки от Африка, Азия и САЩ, в които единият партньор е HIV-позитивен (CD 4 популация между 350 и 550 клетки в микролитър). Инфектираните партньори са получавали ART при спад на CD4 под 250 клетки в микролитър.

В общо 39 двойки е настъпило заразяване и на здравия партньор, като е отчетено редуциране на риска за трансмисия с над 90% (р<0.0001). При 28 двойки щамът на новоинфектирания партньор е бил идентичен с този на HIV-позитивния (в останалите инфектирането е станало извън двойката).

В изследването Partners PrEP са обхванати 4758 двойки, целта на което е била да се предпази HIV-негативния партньор чрез прилагането на tenofovir, emtricitabine/tenofovir или плацебо за 36 месеца. Ефективността е била 62% за tenofovir и 73% за emtricitabine/tenofovir, като разликите са били статистически значими.

Честотата на HIV трансмисията е била 0.74/100 пациенти годишно за tenofovir и 0.53/100 пациенти годишно за emtricitabine/tenofovir в сравнение с 1.92/100 пациенти годишно от контролите. (КД)

Използвани източници:

1. Chadwick E., Yogev R., Alvero C. Long-term outcomes for HIV-infected infants less than 6 months of age at initiation of lopinavir/ritonavir combination antiretroviral therapy. AIDS 2011; 25: 643-649 http://journals.lww.com/aidsonline

2. The Kesho Bora Study Group. Triple antiretroviral compared with zidovudine and single-dose nevirapine prophylaxis during pregnancy and breastfeeding for prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 (Kesho Bora study): a randomised controlled trial. Lancet Infect Dis 2011; 11: 171-180 http://www.thelancet.com

3. Marazzi M., Palombi L., Nielsen-Saines K. et al. Extended antenatal use of triple antiretroviral therapy for prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 correlates with favorable pregnancy outcomes. AIDS 2011; 25: 1611-1618

4. Lacey C. Overview of new advances and latest results from the biomedical prevention research field. 13th European AIDS Conference of the European AIDS Clinical Society (EACS), October 2011 http://www.eacs-conference2011.com