Митралната регургитация увеличава рецидивите на предсърдно мъждене след аблация01/02/2012

Митралната регургитация се асоциира с повишена честота на рецидивите на предсърдно мъждене (ПМ) след катетърна аблация на ритъмното нарушение, като този ефект най-вероятно се дължи на увеличените размери на лявото предсърдие, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Europace (1).

Радиофреквентната аблация е ефективен метод за лечение на ПМ, като изолацията на пулмоналните вени е най-често използваната аблационна техника. Причината за това, е че зоните около пулмоналните вени (на снимката) са с висок аритмогенен потенциал.

Митралната регургитация (МR) води до увеличаване на размера на лявото предсърдие и съответно - до повишаване на риска за последващо ПМ. Поради това, работната хипотеза на авторите на изследването е, че МR може да увеличи и риска за рецидиви на ПМ след аблация.

За да защитят това свое предположение, те са си поставили за цел да определят в каква степен честотата на рецидивите след аблация на предсърдното мъждене зависи от величината на митралната регургитация.

В проучването са сравнени резултатите от аблация на ПМ при 95 болни с умерена или високостепенна изходна митрална регургитация (съотношение митрален регургитационен кръвоток към площта на кухината на лявото предсърдие - MR/LA =/>0.20) и аблация при същия брой пациенти, но без значима митрална инсуфициенция.

Участниците са били проследени за появата на ЕКГ рецидив на ритъмното нарушение в рамките на една година след инвазивната терапия (първична крайна точка).

Пациентите в групата с митрална регургитация са били със средно MR/LA 0.37, спрямо 0.09 при тези в групата без значима клапна инсуфициенция (р< 0.0001).

При болните с MR са наблюдавани по-големи размери на лявото предсърдие - 4.5 спрямо 4.1 cm (р<0.0001), по-висока честота на рецидиви на ПМ след аблация (61 спрямо съответно 49%, р=0.04) и на персистиращо ПМ (71 спрямо 28%, р<0.0001).

При мултивариантния анализ, само размерите на ляво предсърдие са били независим предиктор за рецидив на ПМ (относителен риск 2.9 пъти за всеки сантиметър нарастване на лявото предсърдие, р=0.005).

От болните с митрална регургитация, 55% са били с нормално движение на клапните платна, което показва, че най-вероятно високостепенната митрална регургитация се дължи на предсърдно ремоделиране вследствие на ритъмното нарушение. (ОИ)

Използван източник:

1. Gertz Z., Raina A., Mountantonakis S. et al. The impact of mitral regurgitation on pa tients undergoing catheter ablation of atrial fibrillation. Europace 2011; 13 (8): 1127-1132 www.europace.oxfordjournals.org