Контролът на граничните стойности на АН намалява риска за инсулт01/02/2012

Приемът на антихипертензивни медикаменти на фона на гранични стойности на артериалното налягане (АН) намалява риска за развитие на инсулт, но е свързан с повишена честота на странични ефекти, показаха резултатите от мета-анализ, публикувани в списание Stroke (1).

Мета-анализът обхваща 16 рандомизирани, плацебо-контролирани, клинични проучвания с общо 70 664 участници, сред които са и пациенти с гранични стойности на АН – 120 до 139 mmHg за систолното АН и 80 до 89 mmHg за диастолното АН.

Половината от включените проучвания изследват ефекта на инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕI), четири проучвания включват ангиотензин рецепторен блокер (ARB), две са с блокери на калциевите канала (ССВ), а други две – с комбинация от АСЕI и ССВ.

Мета-анализът показва намаление на риска за инсулт, свързан с активното антихипертензивно лечение, като на фона на гранични изходни стойности на АН относителната редукция на риска възлиза на 22%.

Резултатите са валидни за всички изпитвани класове антихипертензивни медикаменти, като при ARB намалението на честотата на инсултите е с гранична статистическа значимост.

Антихипертензивното лечение, обаче, е свързано и с повишена честота на странични ефекти, като хиперкалиемия, бъбречна недостатъчност, хипотония и периферни отоци.

Съществуващите терапевтични ръководства не препоръчват медикаментозно лечение при пациентите с гранични стойности на АН. Всяко индивидуално решение за назначаване на антихипертензивни медикаменти в тази популация трябва да отчете цената на антихипертензивната терапия и разходите за лечение на страничните ефекти. (ЯС)

Използван източник:

1. Sipahi I., Swaminathan A., Natesan V. et al. Effect of antihypertensive therapy on incident stroke in cohorts with prehypertensive blood pressure levels: a meta-analysis of randomized controlled trials. Stroke 2011; DOI: 10.1161/STROKEAHA.111.636829 http://stroke.ahajournals.org/content/early/2011/12/08/STROKEAHA.111.636829.abstract