Катетърна аблация при вазовагален синкоп01/02/2012

Ендокардиалната радиофреквентна катетърна аблация при тежък неврогенно-медииран рефлекторен синкоп предотвратява имплантирането на пейсмейкър при пациентите и води до отлична дългосрочна прогноза, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Europace (1).

Новият метод на лечение води до промяна на вагалните рефлекси за продължителен период от време, елиминирайки кардиоинхибицията и премахвайки симптомите при голяма част от болните.

Неврогенно-медиираният рефлекс, или неврокардиогенният (вазовагален) синкоп (neurally mediated syncope – NMS), обикновено е опосредстван от масивна вагална реакция.

В настоящето изпитване се разглеждат дългосрочните резултати от радиофреквентна ендокардиална аблация на системата на n.vagus в сърцето, с цел перманентна промяна или пълно елиминиране на кардиоинхибиторния рефлекс.

В проучването са включени 43 пациенти (18 жени, средна възраст 32.9 години) без кардиопатия (левокамерна фракция на изтласкване ФИ 68.6+/-5%). Всички са имали NMS (от два до шест синкопа при всеки пациент) с изразена кардиоинхибиция (паузи 13.5+/-13 секунди) при head-up tilt table test (HUT, при който с промяна на положението на тялото от =/>45 градуса след лягане, се цели да се предизвика синкоп), нормални електрокардиограма и атропинов тест.

При пациентите е проведена ендокардиална предсърдна радиофреквентна аблация след спектрално картиране (mapping) на предсърдието с цел проследяване и изобразяване на невронната мрежа на n.vagus. При проследяването е оценено клиничното състояние, направени са стандартна и Holter ЕКГ, HUT и атропинов тест.

Извършени са 44 аблации (48+/-9 точки на интерес след картиране при всеки един пациент), като броят на регистрираните синкопи след период на проследяване от 45.1+/-22 месеца е три – два вазодепресорни и един с неясна генеза. При постаблационния HUT е имало само четири кардиоинхибиторни отговора, без регистриране на паузи или асистолия.

При 33 болни атропиновият тест е бил негативен, при седем е частично позитивен, като само при трима болни е бил нормален. Постаблационните резултати при стрес-теста или Holter ЕКГ не показват отклонения. По време на инвазивната процедура не са регистрирани сериозни усложнения. (ОИ)

За допълнителна информация:

Синкоп – диференциална диагноза и терапевтични подходи. Кардио D, бр. 2, 2009 http://www.spisaniemd.bg

Джобно ръководство за диагноза и лечение на синкоп http://sotirmarchev.tripod.com/Syncope.pdf

Използван източник:

1. Pachon J., Pachon E., Pachon M. et al. Catheter ablation of severe neurally mediated reflex (neurocardiogenic or vasovagal) syncope: cardioneuroabalation long-term results. Europace 2011; 13 (9): 1231-1242. http://www.europace.oxfordjournals.com