Famotidine осигурява ефективна гастроинтестинална протекция при прием на ASA01/02/2012

Famotidine е ефективен и безопасен за превенция на стомашни и дуоденални язви, и на ерозивния езофагит при пациенти, приемащи ниски дози ацетилсалицилова киселина (acetylsalicylic acid - АSA), показаха резултатите от проучването FAMOUS, публикувани в списание Lancet (1).

Целта на изследователите е да оценят ефикасността на H2-рецепторния антагонист famotidine за предотвратяване на гастроинтестинални усложнения, обусловени от приема на нискодозирана ASA във фаза III, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изпитване.

Участниците са пациенти на възраст =/>18 години със сърдечносъдови, мозъчносъдови заболявания и с диабет, хоспитализирани в британската Crosshouse Hospital. Задължително изискване е те да приемат АSA в дози 75-325 mg дневно, със или без други кардиопротективни медикаменти.

В началото на проучването е извършена гастроскопия на всички болни. Тези от тях, които са без данни за язви или за ерозивен езофагит, са рандомизирани да приемат famotidine 20 mg два пъти на ден (n=204) или плацебо два пъти дневно (n=200). След 12 седмици на участниците е направено повторно ендоскопско изследване.

Първичният показател за ефективност е появата на нови язви на стомаха или на дуоденума, или на ерозивен езофагит на 12-ата седмица след рандомизацията. При 82 от участниците (famotidine, n=33; плацебо, n=49) не е извършена гастроскопия в края на проучването, като основната причина за това е отказът на болните.

Резултатите на 12-тата седмица показват, че честотата на гастроинтестиналните усложнения при пациентите на терапия с Н2-блокера е сигнификантно по-ниска, отколкото при прием на плацебо:

- язва на стомаха се е развила при седем (3.4%) от лекуваните с famotidine, спрямо 30 (15%) от получавалите плацебо (OR 0.20, p=0.0002)

- за дуоденалната язва цифрите са съответно един болен (0.5%) от приемалите фамотидин и 17 (8.5%) от плацебо-групата (OR 0.05, p=0.0045)

- за ерозивния езофагит – респективно – девет (4.4%) срещу 38 (19%) (OR 0.20, p<0.0001)

Честотата на нежеланите странични ефекти при получавалите famotidine е била по-ниска, отколкото при участниците от плацебо-групата – съответно девет срещу 15. Четирима болни от плацебо-групата са хоспитализирани с кървене от горната част на гастроинтестиналния тракт.

Famotidine е подходяща терапевтична алтернатива за превенция на стомашните и дуоденални язви, и на ерозивния езофагит при пациентите, приемащи ниски дози ASA, e изводът на авторите. (ЗВ)

Използван източник:

1. Taha A., McCloskey C., Prasad R. Famotidine for the prevention of peptic ulcers and oesophagitis in patients taking low-dose aspirin (FAMOUS): a phase III, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2009; 374:119-125 www.thelancet.com