Esomeprazole има сходна ефективност с LARS при GERB01/02/2012

Esomeprazole e също толкова ефективен, колкото и лапароскопската антирефлукса хирургия (laparoscopic antireflux surgery - LARS) при лечението на пациенти с хронична гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ, gastroesophageal reflux disease - GERD), показаха резултатите от проучването LOTUS*, публикувани в списание Gut (1).

Изследването е отворено, паралелно-групово, рандомизирано и е проведено в клинични центрове в 11 европейски страни. Участниците са пациенти с ендоскопски доказана GERD, които не са приемали инхибитор на протонната помпа (proton pump inhibitor – PPI) за поне една седмица. Те са рандомизирани на LARS (n=288) или на esomeprazole (n=266).

Средната възраст на пациентите е била 45 години (70% мъже). Една трета от участниците са имали анамнеза за GERD от по-малко от три месеца, а поне 4% са имали тежък (Los Angeles степен C/D**) езофагит. С умерено тежки симптоми на GERD са били 40% от болните и в двете групи.

Критерии за изключване от проучването са анамнеза за оперативни интервенции върху гасторинтестиналния тракт, абсорбционни аномалии и сериозни подлежащи заболявания.

При участниците, рандомизирани на esomeprazole, лечението е започнато с доза от 20 mg веднъж дневно, която е повишена до 40 mg един път на ден, ако след осем седмици на терапия не е постигнат задоволителен контрол върху симптомите, а при необходимост е увеличена и до 40 mg два пъти дневно.

Проведените изследвания при тези болни включват ендоскопия с биопсия, определяне на наличието на инфекция с H.pylori в биопсичния материал, 24-часова pH-метрия. При установяване на рефлукс езофагит степен C/D по скалата на Los Angeles (LA) класификацията**, е извършена повторна ендоскопия.

Пациентите от групата на медикаментозна терапия са преминали по четири контролни прегледа, при които са оценени свързаните с GERD симптоми. Ако и след прием на високата доза са персистирали оплакванията, това е дефинирано като терапевтичен неуспех.

Участниците от групата, подложена на хирургично лечение, са претърпяли LARS в рамките на три месеца след началото на проучването. При тях са извършени същите четири прегледа, както при участниците на медикаментозно лечение, плюс още допълнителни прегледи – предоперативно, следоперативно и шест месеца след началото на проучването.

Контролна ендоскопия с биопсия е направена на първата и на третата година след LARS. При пациентите, претърпяли хирургично лечение, терапевтичният неуспех е дефиниран като наличие на умерено тежки или тежки рецидивиращи симптоми на GERD в поне три последователни дни.

Първичният показател за ефективност в проучването е времето до настъпване на терапевтичен неуспех. 204 пациенти от групата, подложена на хирургично лечение, и 208 болни на медикаментозна терапия са достигнали до края на тригодишния период на проучването.

Резулатите показват, че както времето до настъпване на ремисия, така и времето до регистриране на терапевтичен неуспех, е било сходно при двете групи. 90% от пациентите, подложени на LARS, спрямо 93% oт болните, лекувани с esomeprazole, са били без никакви симптоми на заболяването на третата година. Наличието или не на инфекция с H pylori не е повлияло върху клиничния изход.

Терапията с esomperazole е толерирана добре, докато свързани с фундопликацията оплаквания (например дисфагия) са били проблем три години след извършването на LARS.

И хирургичното и медикаментозното лечение показват сходна ефективност за постигане на контрол върху симптомите на GERD по време на тригодишния период на проследяване, е изводът на авторите. (ЗВ)

* LOTUS - Long-Term Usage of Acid Suppression Versus Antireflux Surgery

** Los Angeles (LA) класификация за диагноза и определяне на тежестта на рефлукс езофагита:

Няма езофагит: Няма нарушаване на целостта (ерозии) на езофагеалната мукоза (може да има едем, еритем или лесна ранимост)

Степен A: Една или повече мукозни ерозии с максимална дължина <5 mm, които са ограничени до мукозните гънки

Степен В: Една или повече мукозни ерозии с максимална дължина >5 mm, които не преминават между две съседни мукозни гънки

Степен C: Ерозии, преминаващи между две и повече мукозни гънки, които обхващат <75% от циркумференцията на хранопровода

Степен D: Ерозии, които обхващат >75% от циркумференцията на хранопровода

Използван източник:

1. Lundell L., Attwood S., Ell C. et al. Gastro-oesophageal reflux: comparing laparoscopic antireflux surgery with esomeprazole in the management of patients with chronic gastro-oesophageal reflux disease: a 3-year interim analysis of the LOTUS trial. Gut 2008;57:1207-1213 http://gut.bmj.com