Артериалното налягане да се контролира в средна възраст01/02/2012

Намаляването на стойностите на артериалното налягане (АН) в средна възраст редуцира честотата на неблагоприятните сърдечносъдови събития до края на живота, показа обединен анализ на седем кохортни проучвания, публикуван в списание Circulation (1).

Анализът обхваща 61 585 участници от двата пола на изходна възраст 55 години, като неговата цел е да установи как различните стойности на АН и измененията на АН в средна възраст се отразяват на пожизнения риск за сърдечносъдови заболявания (ССЗ), исхемична болест на сърцето и инсулт и на свободната от ССЗ преживяемост след 55-годишна възраст и до края на живота. Всеки случай е проследен за среден период от 14 години.

Мъжете като цяло имат по-висок пожизнен риск за ССЗ в сравнение с жените (52.5 спрямо съответно 39.9%).

Установява се, че както липсата на артериална хипертония (АХ) преди достигане до средна възраст, така и отлагането на нейното развитие, оказват значително влияние върху индивидуалния пожизнен риск за настъпване на нежелано сърдечносъдово събитие.

Категоризирани според стойностите на АН на възраст 55 години, 26% от мъжете и 41% от жените са с нормално АН, 49% от мъжете и 48% от жените са с пре-хипертонични стойности, а 25% от мъжете и 11% от жените – с АХ.

Пациентите, които поддържат или понижават стойностите на своето АН до нормалните нива (<120/80 mmHg) на 55-годишна възраст, показват най-нисък доживотен риск за развитието на сърдечносъдово заболяване (22 до 41%).

При случаите, които на същата възраст вече имат или развиват АХ, рискът се увеличава значително (от 42 до 69%).

За мъжете най-висок е доживотният риск за развитие на сърдечносъдово заболяване при случаите, развили АХ в средна възраст. Сред жените най-рисковата група е тази, при която АХ вече е налична при възраст 41-55 години.

Хората, при които настъпва увеличение или понижение на АН на средна възраст, имат съответно по-висок или по-нисък доживотен риск за развитието на ССЗ. За да се осигури превенция на ССЗ, усилията трябва да бъдат насочени както към понижение на АН, така и към избягване или отлагане на появата на АХ. (ЯС)

Използван източник:

1. Allen N., Berry J., Ning H. et al. Impact of blood pressure and blood pressure change during middle age on the remaining lifetime risk for cardiovascular disease the cardiovascular lifetime risk pooling project. Circulation 2012 http://circ.ahajournals.org/content/early/2011/12/16/CIRCULATIONAHA.110.002774.abstract?sid=0f672878-f16f-4601-a6c2-b80c5b8478f7