ARB превъзхождат АСЕI при пациенти на хрониохемодиализа?01/02/2012

Ангиотензин-рецепторните блокери (ARB) имат по-голям потенциал от инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕI) за редукция на честотата на неблагоприятни сърдечносъдови инциденти при пациенти на хрониохемодиализа (ХХД), показаха резултатите от краткосрочно проучване, публикувани в списание Journal of the American Society of Nephrology (1).

АСЕI и ARB намаляват сърдечносъдовата смъртност в общата популация, но техните ефекти на фона на ХХД не са достатъчно проучени.

В настоящото изследване са сравнени ефектите на valsartan и ramipril спрямо плацебо по отношение на биомаркерите за оксидативен стрес и възпаление, които от своя страна са свързани с по-висока честота на нежелани сърдечносъдови събития при болни в крайна фаза на бъбречна недостатъчност.

Проучването обхваща 15 участници на ХХД, които приемат за едноседмичен период в рамките на crossover дизайн (кръстосване на рамената, смяна на лечението в рамките на една и съща група) valsartan 160 mg или ramipril 5 mg спрямо плацебо.

И за двата блокера на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) се доказва намаление на концентрацията на интерлевкини (IL) 6 и 8 и на D-димер спрямо плацебо. Рамиприл, обаче, за разлика от валсартан, демонстрира и проинфламаторни ефекти – повишение на нивата на IL-1 бета и понижение на тези на IL-10.

По този начин авторите доказват, че valsartan притежава по-изразена противовъзпалителна активност в сравнение с ramipril при пациенти на ХХД, подкрепяйки хипотезата за предимство на ARB пред АСЕI за намаление на честотата на нежеланите сърдечносъдови инциденти в тази конкретна популация.

Проинфламаторните ефекти, наблюдавани на фона на прием на ramipril, но не и на valsartan, биха могли да се отдадат да действието на брадикинина, чиято концентрация се увеличава при лечение с АСЕ инхибитор в сравнение, както с плацебо, така и с ARB. (ЯС)

Използван източник:

1. Gamboa J., Pretorius M., Todd-Tzanetos D. et al. Comparative effects of angiotensin-converting enzyme inhibition and angiotensin-receptor blockade on inflammation during hemodialysis. J Am Soc Nephrol 2011; DOI: 10.1681/ASN.2011030287 http://jasn.asnjournals.org/content/early/2011/12/08/ASN.2011030287.abstract