Actilyse до 4.5 часа при остър исхемичен инсулт01/02/2012

Alteplase (Actilyse, Boehringer Ingelheim), рекомбинантен тъканен плазминогенов активатор (rt-PA), получи одобрение да се прилага при разширен времеви прозорец до 4.5 часа след началото на симптомите при остър исхемичен инсулт в повечето от държавите от Европейския съюз (1).

В България разширяването на времевия прозорец до 4.5 часа е одобрено по национална процедура от април 2011 година.

Одобрението е базирано на резултатите от проучването ECASS 3 (European Cooperative Acute Stroke Study), публикувани през 2008 година (2).

ECASS 3 е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, което за първи път показа, че тромболизата с аlteplase може да увеличи благоприятния изход при минимална или никаква инвалидност след остър исхемичен инсулт, когато лечението е започнато във времеви прозорец от 3 до 4.5 часа след началото на симптомите.

До този момент медикаментът бе одобрен да се прилага в 3-часов времеви прозорец (до 180 минути) след началото на симптомите на исхемичен инсулт, като това поведение води до увеличаване на вероятността за минимална или никаква инвалидизация с 30% на третия месец след инцидента в сравнение с пациентите, при които не е проведена тромболиза.

Колкото по-рано се започне интервенцията, толкова по-голяма е възможната полза за пациентите. Но с разширяването на времевия терапевтичен прозорец до 4.5 часа от терапията ще могат да се възползват и тези пациенти, които поради различни причини, са постъпили в болница между 3 и 4.5 часа след началото на инсулта.

Поради тази причина Европейската организация по инсулт обнови своите препоръки още през 2009 година с препоръка за прилагане на лечението с rt-PA извън тричасовия времеви прозорец (3).

Actilyse е рекомбинантен тъканен плазминогенов активатор (rt-PA) и е единственият медикамент, показан за тромболитично лечение на остър исхемичен инсулт. Той се препоръчва в международните указания за поведение след предварително изключване на вътремозъчен кръвоизлив.

За допълнителна информация:

http://www.spisaniemd.bg

Нови данни за клиничната ефективност на alteplase. MD 2010 (юни)

Удължаване на терапевтичния прозорец за прилагане на tPA при остър исхемичен инсулт. MD 2009 (юни)

Alteplase при остър исхемичен инсулт, дори и след тричасовия терапевтичен прозорец. MD 2009 (май)

Alteplase е с предимства и след третия час при остър исхемичен инсулт. MD 2008 (май)

Използвани източници:

1. Boehringer Ingelheim gains approval of extended 4.5 hour time-window for Actilyse® in acute ischaemic stroke for majority of EU countries. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2011/04_november_2011_alteplase.html

2. Hacke W. et al for the ECASS investigators. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 h after acute ischemic stroke. N Engl J Med; 2008; 359: 1303-1309 http://www.nejm.org

3. European Stroke Organisation. ESO GC Statement on revised guidelines for intravenous thrombolysis. January 2009 http://www.eso-stroke.org/pdf/ESO%20Guidelines_update_Jan_2009.pdf