$4 милиарда за болнично лечение на инфекции към 202001/02/2012

Фармацевтичният пазар на медикаменти за болнично лечение на инфекции в седемте най-развити страни ще достигне $4 милиарда към 2020 ($3.3 милиарда за 2010), според прогнози на консултантската компания Decision Resources (www.decisionresources.com).

Най-голям интерес за индустрията представляват нозокомиалните пневмонии, сепсис, инфекции на кожата и меките тъкани, хирургични и уроинфекции.

Като най-перспективен медикамент се сочи Teflaro (ceftaroline fosamil) нa Forest/AstraZeneca/Dainippon Sumitomo, който ще се прилага при инфекции с methicillin-резистентен Staphylococcus aureus (MRSA).

На фармацевтичния пазар той ще се конкурира с Cubicin (daptomycin) на Cubist, Vibativ (telavacin) на Theravance/Astellas и Zyvox (linezolid) на Pfizer.

Други нови медикаменти за лечение на инфекции с MRSA са хинолоните delafloxacin (на Rib-X/Sanofi) и JNJ-Q2 (на Furiex), както и два анти-MRSA гликолипопептиди с продължителен полуживот – dalbavancin (на Durata Therapeutics) и oritavancin (на Medicines Company).

Сред най-перспективните медикаменти е и tedizolid (на Trius Therapeutics) – перорален и интравенозен оксазолидинов антибиотик, за който се предвиждат приходи от $400 милиона към 2020. Предимствата на антибиотика са активност срещу Gram (+) патогени (включително MRSA) и по-ниската токсичност в сравнение със Zyvox.

През следващите 10 години в клиничната практика ще навлязат и два комбинирани бета-лактамни/бета-лактамазни инхибитора – CXA-201 (на Cubist) и CAZ-AVI (на AstraZeneca/Forest), за които се счита, че ще са активни срещу мултирезистентни Gram (-) патогени, вкл. Pseudomonas aeruginosa. Към 2020, патентна защита ще загубят девет ключови антибиотика, между които и Zyvox (linezolid) на Pfizer.

Болнично лекуваните инфекции ще са ключов сегмент от антибиотичния пазар, поради повишена честота на мултирезистентни микроорганизми, застаряване на населението и повишени рискови фактори за тежки инфекции, е заключението на авторите. (ИТ)