Trimetazidine подобрява левокамерната функция при ИБС01/12/2011

Trimetazidine (Preductal MR, Servier) е единственият антиангинозен медикамент, който подобрява левокамерната функция при пациентите с исхемична болест на сърцето (ИБС), показаха резултатите от мета-анализ, публикувани в списание Clinical Cardiology (1).

Данните от ехокардиографията (ЕхоКГ) и радионуклидната ангиография сочат, че лечението с trimetazidine (ТMZ) може да доведе до статистически значимо (в сравнение с плацебо) увеличение на фракцията на изтласкване на лявата камера (ЛКФИ, LVEF), както и до намаление на: телесистолния обем (ТСО) на лява камера (ЛК), теледиастолния обем (ТДО) на ЛК и на индекса за движение на сърдечната стена (wall motion score index - WMSI*).

Включени в мета-анализа са 11 рандомизирани клинични проучвания, публикувани в медицинските бази данни MEDLINE и EMBASE. Задължителни изисквания са пациентите да са приемали TMZ поне две седмици, както и да има данни от ЕхоКГ и от радионуклидна ангиография.

В началото на проучванията и в края на терапевтичния период са изследвани: ЛКФИ, ТСО на ЛК, ТДО на ЛК и WMSI. Те са определени както при получавалите TMZ, така и при пациентите от контролните групи.

Резултатите показват, че лечението с TMZ е асоциирано със сигнификантно подобрение на ЛКФИ, със средно увеличение от 6.88%, както и със значимо намаление на TСО на ЛК със 11.58 ml и на WMSI – със 0.23 (Фиг.1) (1).

В подгрупов анализ само на настъпилите промени на ЛКФИ, шест от проучванията са били дългосрочни (продължителност на лечението =/>6 месеца, а останалите пет – краткосрочни (продължителност на терапията <6 месеца). И при двете групи приемът на TMZ e довел до сигнификантно подобрение на ЛКФИ, със средно увеличение от съответно 7.44 и 6.26%.

В шест изследвания (три дългосрочни и три краткосрочни) е проведен подгрупов анализ на ефекта на терапията с TMZ върху WMSI, ТСО и ТДО на ЛК. И при дългосрочнo, и при краткосрочнo лечение, е настъпило статистически значимо намаление на ТСО на ЛК при прием на TMZ, в сравнение с плацебо – средното намаление е било съответно 17 и 8.1 ml.

WMSI е бил сигнификантно намален при пациентите, приемали TMZ за по-дълъг период от време (с 0.26), но промяната при по-краткотрайно лечение не е достигнала статистическа значимост (-0.16). И при двете терапевтични групи намалението на ТДО на ЛК е значимо – със 7.18 ml при краткосрочно лечение и със 12.18 ml при дългосрочно.

В проучванията са участвали и пациенти с диабет и със сърдечна недостатъчност, като терапията с ТMZ е довела до сигнификантно (със 7.24%) увеличение на ЛКФИ и при тези болни.

Preductal MR (1-[2, 3, 4-trimethoxybenzyl] piperazine dihydrochloride) e метаболитно антиисхемично средство, което се прилага самостоятелно или в комбинация с други медикаменти при лечението на ИБС. Цитопротективният му ефект се осъществява чрез директна инхибиция на митохондриалната дълговерижна 3-кетоацил коензим А тиолаза (КАТ).

Чрез селективно потискане на този ензим, TMZ оптимизира метаболизма на кардиомиоцитите (индуцира увеличение на съотношението PCr/ATP** с 33% - Фиг.2) и като основен източник на енергия се използва глюкозата, а не мастните киселини (2, 3).

Окислението на глюкозата е процес, изискващ по-малко кислород, отколкото окислението на мастните киселини, за образуването на същото количество аденозинтрифосфат (АТФ).

Този специфичен механизъм на действие предпазва кардиомиоцитите от вредните последствия на исхемията.

Получените от настоящия мета-анализ резултати потвърждават становището, че подобряването на метаболизма на кардиомиоцитите е нов терапевтичен подход за пациентите с ИБС, който задължително трябва да присъства в тяхната терапия.

Това становище се потвърждава и от последните ръководства за лечение на стабилна ангина, според които левокамерната функция е един от най-важните предиктори за преживяемост при исхемично болните.

Доказано е, че пациентите, лекувани с Preductal MR, и претърпели остър коронарен синдром имат с 64% (4) по-големи шансове да преживеят инфаркта (Фиг.3), именно поради способността на медикамента да запазва и подобрява левокамерната функция в условия на исхемия.

Дали регистрираните благоприятни ефекти върху сърдечната функция се асоциират и с понижени заболеваемост и смъртност в дългосрочен план, ще покажат резултатите от бъдещи изследвания.

В полза на тази хипотеза са и данните от едно ново проспективно проучване, проведено в Корея – KAMIR (Korean Acute Myocardial Infarction Registry), при 14 871 пациента с остър миокарден инфаркт, което показва, че пациентите, лекувани с Preductal MR, преди инцидента са имали с 65% по-малко сериозни нежелани сърдечни събития (major adverse cardiac events - MACE). (ЗВ)

* WMSI се базира на сегментен ехографски модел на ЛК. Движението на отделните сегменти се определя в точки: 0 - нормално, 1 - хипокинезия, 2 - акинезия, 3 - дискинезия. WMSI се изчислява, като полученият сбор се раздели на броя на изследваните сегменти

Съкращение:

PCr/ATP - phosphocreatine/adenosine triphosphate (фосфокреатинин/аденозинтрифосфат в ЛК миокардна тъкан)

Използвани източници:

1. Bo Hu B., Li W., Xu T. et al. Evaluation of trimetazidine in angina pectoris by echocardiography and radionuclide angiography: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Clinical Cardiology 2011; 34:395-400 http://onlinelibrary.wiley.com

2. Fragasso G., Perseghin G., De Cobelli F. et al. Effects of metabolic modulation by trimetazidine on left ventricular function and phosphocreatine/adenosine triphosphate ratio in patients with heart failure. Eur Heart J. 2006;27:942-948 http://eurheartj.oxfordjournals.org

3. Fragasso G., Salerno A., Lattuada G. et al. Effect of partial inhibition of fatty acid oxidation by trimetazidine on whole body energy metabolism in patients with chronic heart failure. Heart 2011;97:1495-1500 http://heart.bmj.com

4. Iyengar S., Rosano G. Effect of antianginal drugs in stable angina on predicted mortality risk after surviving a myocardial infarction: A preliminary study (METRO). Am J Cardiol Drugs 2009, 9 (5): 293-297 www.ajconline.org