Противогрипната инактивирана ваксина е безопасна в детска възраст01/12/2011

Тривалентната инактивирана противогрипна ваксина (trivalent inactivated influenza vaccine - TIV) не е свързана с тежки нежелани реакции след приложение при малки деца, показаха резултатите от проучване, обхванало над 60 000 деца в ранна възраст, публикувани през август в списание Archives of Pediatric & Adolescent Medicine (1).

Това е най-голямото клинично изпитване, проведено до момента, което проследява безопасността на TIV във възрастовата група 24-59 месеца за четири поредни грипни сезона – от октомври 2002 до март 2006.

За първи път през 2004 експертите препоръчаха имунизация срещу грип при всички деца на възраст между шест и 23 месеца, като през 2008 горната възрастова граница нарасна до 18 години.

Целта на настоящото изследване е била да установи честотата на тежките нежелани реакции, свързани с приложението на TIV. Включени са 66 283 деца, които са получили общо 91 692 дози TIV за периода на проследяване.

Регистрирани са пет значими усложнения, за които се предполага, че са били свързани с противогрипната имунизация – целулит, артериална хипотония, сърдечни нарушения, реакции от страна на ЦНС и гастроинтестинални нарушения. След допълнителен анализ на данните, единствените усложнения, свързани директно с приложението на ваксината, са били гастроинтестиналните нарушения (диария, повръщане), наблюдавани при рискови деца.

Друг често срещан нежелан ефект е бил фебрилитетът. Вторичните анализи при деца, получили няколко дози от TIV, показват наличието на изразен дозозависим ефект по отношение на алергичните реакции между третия и петия ден след ваксинация, като рискът нараства почти двукратно (между втората и петата доза).

Въз основа на своите резултати, авторите заключават, че TIV е безопасна при деца в ранна детска възраст.

Имунизацията с две пълни дози TIV при кърмачета на възраст между шест и 23 месеца може да увеличи имуногенността на ваксината, без това да се отрази на нейната реактивност, показаха резултатите от контролирано рандомизирано проучване, публикувани през юли в списание Pediatrics (2).

Кърмачетата са възрастовата група с най-висок риск за тежки усложнения при грипна инфекция, като честотата на хоспитализациите е съответно най-висока до едногодишна възраст. Ето защо, при тях се препоръчва имунизация с половин доза противогрипна ваксина всеки нов грипен сезон.

В настоящото клинично изпитване са включени 252 деца на възраст между шест месеца и две години, които са били рандомизирани на две поредни пълни дози (0.5 мл) TIV или две поредни половин дози (0.25 мл) от ваксината. Серумите на всички деца са били изследвани непосредствено преди имунизация и между 27-ия и 45-ия ден след втората доза.

Показател за имуногеността на ваксината е билo нарастването на титъра на противогрипните антитела с повече от 10% (хемаглутинационен протективен титър =/> 40), докато показателят за реактивност е бил дефиниран като наличие на фебрилитет над 38С аксиларна температура до три дни след имунизация.

Ваксинацията с две пълни дози е била свързана с по-значимо нарастване на титъра на протективните антитела и за трите компонента на ваксината, съпоставени с две поредни половин дози при еднаква реактивност за двете групи (липса на сигнификантна разлика в честотата на фебрилитета за двете групи).

Според изследователите, имунизацията с две пълни дози TIV при кърмачета на възраст между шест и 23 месеца може да увеличи имуногенността на ваксината, без това да се отрази на нейната реактивност, като те считат, че тези резултати могат да доведат до преразглеждане на настоящите препоръки за протигрипна ваксинация. (КД)

Използвани източници:

1. Glanz J., Newcomer S., Hambidge S. et al. Safety of trivalent inactivated influenza vaccine in children aged 24 to 59 months in the vaccine safety datalink. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011; 165(8): 749-755 http://archpedi.ama-assn.org

2. Skowronski D., Hottes T., Chong M. et al. Randomized controlled trial of dose response to influenza vaccine in children aged 6 to 23 months. Pediatrics 2011, July 18 http://pediatrics.aappublications.org