Предимства на комбинираната терапия при доброкачествена простатна хиперплазия01/12/2011

Предимствата на комбинираната терапия при доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ, BPH)* са анализирани в обзор, публикуван в списание Patient Preference and Adherence (1).

ДПХ се дължи на пролиферация на епителните клетки и стромалната тъкан на простатната жлеза, което води до прогресивна обструкция на уринния ток (механична компонента) и до симптоми на нарушено уриниране (динамична компонента).

Заболяването засяга около 50% от мъжете на възраст 51-60 години и 90% в групата 81-90 години. В Европа случаите с умерено и тежко изразени симптоми варират между 14 и 30%.

За консервативно лечение на ДПХ се използват две групи медикаменти, които действат чрез различни рецептори в пикочния мехур и простатата:

- алфа-блокерите се свързват с рецептори в гладките мускули на шийката на пикочния мехур, в пикочния мехур и простатата. Те намаляват „напрежението” в шийката на пикочния мехур и улесняват изпразването му. По този начин се облекчават симптомите на спешност, никтурия и повишена честота на уриниране.

- 5-алфа редуктазните инхибитори (5-ARI) действат чрез превенция на конверсията на тестостерон до дихидротестостерон (DHT), който стимулира растежа на клетки и жлези в простатната жлеза.

Съществуват два 5-ARI изоензима – тип 1 и тип 2. Finasteride инхибира само тип 1 изоензима, а dutasteride – и двата. Комбинираното инхибиране на двата изоензима е свързано намаление на DHT в 95% от случаите.

Рисковите фактори за ДПХ са:

- увеличен обем на простатата (>30 cm3)

- повишено серумно ниво на простатно-специфичен антиген - PSA (като сурогатен маркер на размера на простатата) >1.5 ng/ml

- възраст >50 години

- умерена симптоматика (IPSS >8)

Ефективност на комбинираната терапия

Синтезирането на медикаменти от двете лекарствени групи постави основите на концепцията за комбинирана терапия при ДПХ. Първото дългосрочно проучване в тази област MTOPS** включва 3047 мъже с умерена симптоматика на ДПХ (IPSS 8-30) и PSA<4 ng/ml, при които е сравнена монотерапия с doxozasin (4 или 8 mg), finasteride 5 mg или комбинация от doxozasin и finasteride, с плацебо.

След период на проследяване от 5.5 години е установено намаление на риска за прогресия на заболяването с 67% и на риска за остра ретенция на урина с 66% при комбинираната терапия, в сравнение с плацебо.

CombaT*** е международно проучване, което включва 4844 мъже на възраст >50 години с PSA 1.5-10 (средно 4.0) ng/ml, IPSS >12 (средно 16.7) и среден обем на простатата 55 ml (установен с трансректална ехография). Целта на изследването е да се сравнят ефектите от терапията с dutasteride 0.5 mg (n=1623), tamsulosin 0.4 mg (n=1611) или комбинация от двата медикамента**** (n=1610).

Първични крайни точни на анализа са били: подобрение в IPSS (на втората година) и намаление на риска за остра ретенция на урина или необходимост от оперативно лечение (на четвъртата година).

Резултатите показват сигнификантно подобрение в показателите за краен изход в групата с комбинирана терапия на втората и четвъртата година, в сравнение с подгрупите с монотрапия.

Пациентите на комбинирана терапия с dutasteride/tamsulosin са имали намаление с 66% на риска за остра ретенция на урина и на необходимостта от оперативно лечение, в сравнение с монотерапията с tamsulosin.

За оценка на удовлетвореността на пациентите от приложеното лечение, специално за целите на изследването, е въведена скалата PPSM, която включва 12 въпроса от шест области: контрол на симптомите на уриниране; сила на струята; две характеристики на болката при уриниране; въздействие върху всекидневната активност; обща удовлетвореност; желание на пациента да продължи предложената терапия в бъдеще.

Данните сочат сигнификантно по-добри резултати при комбинираната терапия, в сравнение с монотерапията с dutasteride или tamsulosin. От особено значение е била удовлетвореността и желанието за продължение на комбинираната терапия.

Резултати според PPSM:

1. Удовлетвореност от лечението:

- комбинирана терапия – 80% (р<0.001 в сравнение с монотерапия)

- tamsulosin – 69%

- dutasteride – 74%

2. Желание за продължение на същата терапия:

- комбинирана терапия – 64% (р<0.001 в сравнение с монотерапия)

- tamsulosin – 55%

- dutasteride – 58%

Публикуването на резултатите от CombaT послужи за основа за регистрирането през миналата година в Европа на Duodart – фиксирана комбинация dutasteride 0.5 mg и tamsulosin 0.4 mg, за лечение на умерена и тежка симптоматика на ДПХ, намаляване на риска за остра ретенция на урина и на необходимостта от оперативно лечение.

Според експерти, медикаментът ще се превърне в „златен стандарт” за лечение на ДПХ и симптоми от страна на дисталните отдели на уринарния тракт (LUTS).

Основно предимство на Duodart е ранното значително подобрение на симптоматиката, което е и основна цел на терапията. Приложението не е свързано със сериозни нежелани странични ефекти като ортостатична хипотония или потискане на сексуалната функция. Предимство на медикамента е и еднократният дневен прием, който увеличава комплаянса на пациентите при продължително лечение.

Най-честият неблагоприятен страничен ефект на комбинирания препарат, който надхвърля сумарния ефект на двата медикамента, е нарушения в еякулацията. Това се обяснява с адитивен ефект от намаление на обема на простатата в резултат на dutasteride и епизоди на ретроградна еякулация или намалено отделяне от семенните мехурчета. Трябва да се има предвид, че неблагоприятните ефекти намаляват с времето от 12% (през първата година) на 2% (на четвъртата година). (ИТ)

* Benign prostatic hyperplasia (BPH), също известна на английски език като benign prostatic hypertrophy; benign enlargement of the prostate (BEP) и adenofibromyomatous hyperplasia

** MTOPS - Medical Therapy of Prostatic Symptoms

*** CombAT - Combination therapy with Avodart and Tamsulosin

**** Duodart (dutasteride 0.5 mg tamsulosin 0.4 mg) на GSK е регистриран в България

За допълнителна информация:

www.spisaniemd.bg

Duodart – нов стандарт в лечението на доброкачествената хиперплазия на простатата MD 2011, бр. 8, декември

Duodart – първи комбиниран препарат за доброкачествена простатна хиперплазия. МD 2010; бр. 6, август

Използван източник:

1. Barkin J. Review of dutasteride/tamsulosin fixed-dose combination for the treatment of benign prostatic hyperplasia: efficacy, safety, and patient acceptability Patient Preference and Adherence 2011:5 483–490 www.dovepress.com/review-of-dutasteridetamsulosin-fixed-dose-combination-for-the-treatme-peer-reviewed-article-PPA