Ползи от приема на ivabradine при ИБС01/12/2011

Ivabradine е също толкова ефективен, колкото и atenolol при пациентите със стабилна стенокардия, показаха резултатите от проучването INITIATIVE*, публикувани в списание European Heart Journal (1).

В INITIATIVE се сравняват ефектите на двата медикамента при 939 болни със стабилна angina pectoris, които са рандомизирани на терапия с ivabradine 5 mg два пъти дневно за четири седмици, а след това – или ibavradine 7.5 или 10 mg два пъти дневно за 12 седмици, или atenolol 50 mg веднъж дневно за четири седмици, а после - 100 mg един път на ден за 12 седмици.

При пациентите е проведен treadmill-тест за оценка на физическия капацитет в началото на изследването и след четири и 16 седмици на лечение. Обусловеното от терапията повишение на физическия капацитет, постигнато с ivabradine на четвъртия месец, е било не по-малко от наблюдаваното увеличение по време на лечение с atenolol – удължаване на времето на физическо натоварване от 86.8+/-129.0 и 91.7+/-118.8 sec съответно за ivabradine 7.5 и 10 mg и 78.8+/-133.4 sec за atenolol 100 mg.

Дългосрочното лечение с ivabradine значително подобрява физическия капацитет, когато се добави към стандартната терапия с бета-блокер (ВВ) при пациенти със стабилна angina pectoris, показаха резултатите от международното, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване ASSOCIATE**, публикувани в European Heart Journal (2).

Участниците са 889 пациенти със стабилна ИБС, получаващи atenolol 50 mg/ден. Те са рандомизирани да получават ivabradine в доза 5 mg два пъти дневно за два месеца, увеличена до 7.5 mg два пъти дневно за още два месеца, или плацебо. При тях е оценен физическият капацитет чрез стандартен протокол на Bruce в началото на проучването и на втория и на четвъртия месец.

Общото време на физическото натоварване на четвъртия месец се е увеличило с 24.3 +/-65.3 sec при лекуваните с ivabradine, спрямо 7.7 +/-63.8 sec при получилите плацебо (р<0.001).

Комбинацията ivabradine/atenolol е била добре толерирана. Само 1.1% oт получаващите ивабрадин са прекратили терапията поради синусова брадикардия.

Резултатите показват, че приемът на ivabradine от пациентите със стабилна стенокардия, провеждащи терапия с бета-блокера atenolol, води до сигнификантно и дълготрайно подобрение на физическия капацитет.

* INITIATIVE - International Trial on the Treatment of Angina with Ivabradine vs Atenolol

** ASSOCIATE - evaluation of the Antianginal efficacy and Safety of the aSsociation Of the If Current Inhibitor ivAbradine with a beTa-blockEr

Използвани източници:

1. Tardif J., Ford I., Tendera M., Bourassa M., Fox K. Efficacy of ivabradine, a new selective I(f) inhibitor, compared with atenolol in patients with chronic stable angina. Eur Heart J. 2005;26:2529–2536 http://eurheartj.oxfordjournals.org

2. Tardif J., Ponikowski P., Kahan T. Efficacy of the I(f) current inhibitor ivabradine in patients with chronic stable angina receiving beta-blocker therapy: a 4-month, randomized, placebo-controlled trial. Eur Heart J. 2009;30:540–548