Noliprel Bi-forte е с доказана ефективност и добра поносимост01/12/2011

Терапията с фиксираната комбинация от висока доза perindopril 10 (8)* mg и indapamide 2.5 mg (Per10 или Per8/Ind2.5) ефективно понижава артериалното налягане (АН) и осигурява протекция на таргетните органи, на фона на приемлив профил на поносимост, показа анализ на резултатите от три рандомизирани клинични проучвания, публикуван в списание Current Medical Research and Opinion (1).

Добре известно е, че понижението на АН при пациенти с артериална хипертония (АХ) е асоциирано с намаление на честотата на нежеланите сърдечносъдови инциденти. Въпреки това, при една значителна част от болните АХ остава неконтролирана.

Фиксираните медикаментозни комбинации се използват рутинно в лечението на АХ. Те предлагат удобство за пациента, като по този начин увеличават комплайънса.

Фиксираната комбинация Per/Ind е достъпна в три различни дозови режима: 2.5/0.625 mg, 5/1.25 mg и 10/2.5 mg, съответно с търговските имена: Noliprel, Noliprel Forte и Noliprel Bi-forte на Servier.

С повишаването на дозата в тази фиксирана комбинация (Per/Ind) се наблюдава прогресивно понижение на стойностите на АН, което е статистически значимо в сравнение с плацебо за всяка една от посочените комбинации. При използвана доза 2/0.625 mg АН спада с 14/9 mmHg, съответно за систолно и диастолно АН; при доза от 10/2.5 mg редукцията достига 30/15 mmHg.

Освен значителната ефективност за повлияване на повишените стойности на АН, фиксираната комбинация Per/Ind допринася и за постигане на органна протекция, което е от особено значение в рамките на комплексното лечение на АХ. Това доказват резултатите от три големи рандомизирани клинични проучвания: PICXEL, PREMIER и ADVANCE**.

В PICXEL (2) при почти 700 участници с АХ и левокамерна хипертрофия (ЛК мускулна маса >120 g/m2 при мъжете и >100 g/m2 при жените) се сравнява ефектът на комбинацията Per/Ind спрямо този на enalapril.

Дозировката на медикаментите постепенно се покачва в рамките на 52-седмичния период на наблюдение за нормализиране стойностите на АН: за Per/Ind - 2/0.625-4/1.25-8/2.5 mg, за enalapril - 10-20-40 mg.

За постигане на оптимални стойности на АН, по-голям процент от пациентите, рандомизирани на enalapril, е било необходимо да получават най-високата доза от медикамента. За всяка една от трите дози на медикаментите, хипотензивният ефект на фиксираната комбинация Per/Ind е бил по-изразен, отколкото този на enalapril.

В рамките на това проучване е установено значително намаление на мускулната маса на ЛК за всяка една от използваните фиксирани дози Per/Ind (значително по-голямо от понижението на мускулната маса при прием на съответстващата доза enalapril). Най-голямо е било понижението на ЛК маса при пациентите, получавали фиксираната комбинация Per/Ind 8/2.5 mg.

Другите две проучвания, PREMIER (3) и ADVANCE (4), с близо 12 000 участници, отново сравняват ефективността на фиксираната комбинация Per/Ind с enalapril в постепенно покачващи се дози и за двата медикамента при пациенти с хипертония с албуминурия. Първичната крайна точка на проучването включва освен хипотензивния ефект, още и повлияване на албуминовата екскреция.

В сравнение с еналаприл, комбинацията от периндоприл и индапамид показва по-висока антихипертензивна ефективност във всяка една от сравняваните дози. Най-изразен ефект върху стойностите на АН се установява за комбинацията Per/Ind в доза 8/2.5 mg.

Двете проучвания доказват по-значителна степен на понижение на албуминовата екскреция при пациентите, рандомизирани на фиксираната комбинация Per/Ind, в сравнение с тези, които приемат enalapril. Тук отново най-висока ефективност се установява за фиксираната комбинация Per/Ind в доза 8/2.5 mg.

Във всяко едно от цитираните проучвания с прием на фиксираната комбинация Per/Ind, включително и при най-високата от използваните дози - 8/2.5 mg, се установява приемлив профил на безопасност и поносимост на тази лекарствена комбинация.

Наскоро проведени анализи на резултатите от ADVANCE сочат, че фиксираната комбинация Per/Ind има при пациентите с диабет тип 2:

- изразен благоприятен ефект при различни подгрупи пациенти: със стойности на АН при започване на изследването 140/90 mmHg; получаващи или не други антихипертензивни медикаменти; със или без същевременен прием на статини и/или антиагреганти

- сходна ефикасност и безопасност, както и сходна редукция на сърдечносъдовия риск както при пациентите на възраст 75 години (5)

- хипотензивен ефект, който не се повлиява от когнитивните функции на даден пациент, въпреки че наличието на когнитивна дисфункция повишава риска за нежелани сърдечносъдови събития (6)

- ефективна сърдечносъдова протекция

- значително предимство пред останалите антихипертензивни средства при високорисковите пациенти

Публикуваните през тази година (2011) резултати от програмата FALCO FORTE** показват, че фиксираната комбинация Р/I в постепенно покачващи се според стойностите на АН дози от 2.5/0.625 до 10/2.5 mg е ефективна и безопасна при широк спектър от пациенти с артериална хипертония (2 327 участници) с различни придружаващи заболявания - диабет тип 2, метаболитен синдром, ЛК хипертрофия (7).

Изводи за клиничната практика:

- Фиксираната комбинация Per/Ind е ефективна за редукция на стойностите на АН във всяка една от използваните дози (2.5/0.625 mg, 5/1.25 mg и 10/2.5 mg). Най-висок е антихипертензивният ефект на Per/Ind 10/2.5 mg (Noliprel Bi-forte)

- При използването на фиксираната комбинация Per/Ind се постига значителна степен на протекция на таргетните органи (сърце и бъбреци). Ефективността отново е най-висока за Per/Ind 10/2.5 mg (Noliprel Bi-forte)

- Фиксираната комбинация Per/Ind има отличен профил на безопасност и поносимост

Д-р Яна Симова, д.м.

Национална кардиологична болница

* преди седем години фирма Servier заменя солта в медикаментите, съдържащи perindopril (Prestarium) - perindopril терт-бутиламиновата сол 4 mg с perindopril аргининова сол от 5 mg, която понастоящем се използва в медикаментите Noliprel, Noliprel Forte, Noliprel Bi-forte и Prestarium Co. В действителност, обаче, съдържанието на активното вещество perindopril в двете соли е еквивалентно.

Така проучванията, стартирали преди посочената замяна, използват perindopril терт-бутиламиновата сол и дозировката е съответно 4 и 8 mg, докато в започналите през последните години участва perindopril аргининовата сол и дозите са съответно 5 и 10 mg.

** Акроними на клинични проучвания:

PICXEL - Perindopril/Indapamide in a double-blind Controlled study versus Enalapril in Left ventricular hypertrophy

PREMIER - Preterax in Albuminuria Regression

ADVANCE - Action in Diabetes and Vascular disease: PreterAx and DiamicroN MR Controlled Evaluation

FALCO FORTE - StratiFication of cArdiovascuLar risk and evidenCe based medicine hypertensiOn treatment FORTE

Използвани източници:

1. Mourad J., Le Jeune S. Evaluation of high dose of perindopril/indapamide fixed combination in reducing blood pressure and improving end-organ protection in hypertensive patients. Curr Med Res Opin. 2009 Sep;25(9):2271-80 www.cmrojournal.com и www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19627177

2. Gosse P., Dubourg O., Gueret P. et al. Efficacy of very low dose perindopril 2 mg/indapamide 0.625 mg combination on left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: the P.I.C.X.E.L. study rationale and design. J Hum Hypertens. 2002;16:653-659 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12214263

3. Mogensen C., Viberti G., Halimi S. et al. Effect of low-dose perindopril/indapamide on albuminuria in diabetes. Preterax in albuminuria regression: PREMIER. Hypertension. 2003; 41: 1063-1071 http://hyper.ahajournals.org/content/41/5/1063.full

4. de Galan B., Perkovic V., Ninomiya T. et al, on behalf of the ADVANCE Collaborative Group. Lowering blood pressure reduces renal events in type 2 diabetes. J Am Soc Nephrol, 2009, 20(4):883-892 www.jasn.org

5. Ninomiya T., Zoungas S., Neal B. et al. Efficacy and safety of routine blood pressure lowering in older patients with diabetes: results from the ADVANCE trial. J Hypertens. 2010;28:1141-1149 http://journals.lww.com

6. de Galan B., Zoungas S., Chalmers J. et al. ADVANCE Collaborative Group. Cognitive function and risks of cardiovascular disease and hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes: the action in diabetes and vascular disease: preterax and diamicron modified release controlled evaluation (ADVANCE) trial. Diabetologia. 2009;52:2328-2336 www.diabetologia-journal.org

7. Pella D. Efficacy and Safety of Treatment of Hypertensive Patients with Fixed Combination Perindopril/Indapamide Up to 10/2.5 mg: Results of the FALCO FORTE Programme. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention 2011; 18(3):107-113 http://adisonline.com/highbloodpressure/Abstract/2011/18030/Efficacy_and_Safety_of_Treatment_of_Hypertensive.3.aspx