Janacti бе изтеглен от регистрация в Европа



01/12/2011

Фирма Merck Sharp & Dohme (Eвропа) е оттеглила официално кандидатурата за регистрация на комбинираното си перорално средство за лечение на диабет тип 2 Janacti (sitagliptin* и pioglitazone), съобщиха през ноември от Европейската лекарствена агенция (ЕМА) (1).

Janacti представлява фиксирана готова комбинация от sitagliptin (инхибитор на дипептидил пептидаза-4) и pioglitazone (тиазолидидиндион) в дози 100/30 mg и 100/45 mg. Най-вероятната причина за настоящото решение на фирмата е свързания с pioglitazone повишен риск за рак на пикочния мехур (виж в Лекарствена безопасност).

* В ЕС (и в България) са регистрирани две други перорални антидиабетни средства на MSD, съдържащи sitagliptin - Januvia и Janumet (фиксираната комбинация на sitagliptin и metformin)

Използван източник:

1. www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2011/11/WC500117583.pdf