Glucosamine sulphate при терапията на остеоартрит01/12/2011

Дългосрочното лечение с glucosamine sulphate забавя прогресията на структурните изменения и повлиява благоприятно симптомите на остеоартрит на колянната става, което предполага, че той може да бъде модифициращo заболяването средствo, показаха резултатите от тригодишно проучване, публикувани в списание Lancet (1).

В двойно-сляпото, плацебо-контролирано изпитване са участвали 212 пациенти на възраст >50 години с първичен остеоартрит (ОА) на медиалния тибиофеморален участък на колянната става, рандмизирани в съотношение 1:1 да приемат 1500 mg глюкозамин сулфат през устата или плацебо един път дневно за период от три години.

При необходимост от допълнително облекчаване на болката на участниците им е било позволено да приемат нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), което е отбелязвано в дневник.

От изследването са изключени болни с вторичен остеоартрит в резултат на други ревматологични заболявания и травматични лезии на колянната става или с интраартикуларно приложение на кортикостероиди през последните три месеца.

Рентгенографии на двете коленни стави в лицева проекция и позиция на пълна екстензия са направени в началото на изследването, на първата и на третата година. Симптомите са оценени чрез индекса на WOMAC** за остеоартрит.

Сходен брой пациенти от двете групи не са достигнали до края на тригодишния терапевтичен период: 38 от 106 (36%) от групата на терапия с glucosamine sulphate и 35 oт 106 (33%) от плацебо групата (p=0.77). Няма статистически значима разлика в приема на НСПВС между двете групи участници.

При болните, получавали плацебо, е настъпило прогресивно стесняване на ставната цепка, със средно намаление на разстоянието между образуващите ставата кости от -0.31 mm след три години. За групата на терапия с глюкозамин сулфат намалението на това разстояние е незначимо – с 0.06 mm за същия период от време.

По отношение на клиничните прояви на остеоартрита, оценени чрез скора по WOMAC, е наблюдавано лекостепенно влошаване при получавалите плацебо и подобрение при лекуваните с глюкозамин, като разликата е била статистически значима. Не е имало разлика в честотата на нежеланите странични ефекти между двете групи пациенти. Приемът на медикамента не е бил свързан с промени в глюкозната хомеостаза.

Глюкозамин сулфат може да бъде модифициращо заболяването средство при добър профил на безопасност и поносимост (сравним с плацебо) при дългосрочното му приложение при пациентите с първичен ОА, е основният извод на авторите на това проучване.

Дългосрочната терапия с глюкозамин сулфат намалява клиничните симптоми на остеоартрит и забавя прогресията на ставните изменения, поради което има потенциала да променя хода на заболяването, показаха резултатите от друго клинично проучване, публикувани в списание Archives of Internal Medicine (2).

Участниците са 202 пациенти с остоартрит на колянната става, които са рандомизирани да приемат glucosamine sulfate (GS) 1500 mg през устата един път дневно или плацебо.

Промените в ширината на ставната цепка са определени чрез измерване на разстоянието между образуващите ставата кости в медиалната част на тибиофеморалната става, а симптомите са оценени чрез индексите на Lequesne*** и WOMAC.

ОА е бил лек до умерено изразен при започване на изследването. При пациентите, получавали плацебо, е настъпило прогресивно стесняване на ставната цепка – със средно 0.19 mm след три години.

При получавалите GS не е отчетена такава тенденция и даже е регистрирано подобрение на клиничните симптоми с 20-25%, със статистически значимо подобрение на индексите на Lequesne и WOMAC в сравнение с плацебо-групата.

Oстеоартритът е водеща причина за инвалидицация и е едно от най-често срещаните мускулно-скелетни заболявания. Целта на фармакологичната терапия е постигането на контрол на симптомите - болката и ограничената функция като за целта обикновено се прилагат аналгетици или НСВСП.

Медикаментите, които се използват при терапията на ОА, се класифицират като модифицираши симптомите или модифициращи структурата, ако са в състояние да повлияят благоприятно ставните изменения и така да окажат ефект върху прогресията на заболяването.

Glucosamine sulphate е сулфатно производно на естествения аминомонозахарид глюкозамин, който е естествен компонент на глюкозаминогликаните в матрикса на хрущяла и в синовиалната течност, и би могъл да упражнява различни фармакологични ефекти в ставния хрущял и в ставните тъкани (1).

Точният механизъм на действие на GS все още не е напълно уточнен. Резултатите от краткосрочни клинични проучвания дават възможност да се предположи, че несвързани с хрущяла ефекти, като инхибиция на индуцируемия синтез на азотен окис, обясняват бързото начало на неговото действие.

Регистрираните дългосрочни, модифициращи структурата, ефекти на GS вероятно се обуславят от благоприятно повлияване на метаболитните процеси в хрущяла – стимулиране на анаболните процеси, като синтез на протеогликани и потискане на катаболните процеси, чрез повлияване на металопротеазите. (ЗВ)

Извод за клиничната практика:

- За разлика от повечето други медикаменти (аналгетици и НСПВС), които се използват за кратък период от време с цел постигане на бърз контрол на клиничните симптоми (болка, оток и ограничена функция на ставите) при ОА, глюкозамин сулфат може да се прилага за продължителен период от време за забавяне на прогресията на заболяването.

* Индексът на WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) се използва за оценка на остеоартрита като включва е въпроси относно тежест на болката, скованост и ограничение на физическата активност. По-високият общ сбор е показател за по-голяма тежест на заболяването www.rheumatology.org/practice/clinical/clinicianresearchers/outcomes-instrumentation/WOMAC.asp

** Индексът на Lequesne включва въпроси за оценка на тежестта на болката, разстоянието, което може да измине пациентът и влияние върху всекидневните му активности. Те се оценяват поотделно за колянната и за тазобедрената става. Колкото е по-голяма стойността на получения резултат, толкова по-тежък е остеоартритът www.oarsi.org/pdfs/pain_indexes/Lequesne_index.pdf

Използвани източници:

1. Reginster J., Deroisy R., Rovati L. et al. Long-term effects of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression: a randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2001;357:251-256 www.thelancet.com

2. Pavelka K., Gatterova J., Olejarova M. et al. Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee osteoarthritis: a 3-year, randomized, placebo-controlled, double-blind study. Arch Intern Med 2002: 162(18):2113-23 http://archinte.ama-assn.org