Безопасност на ivabradine при пациенти с ИБС01/12/2011

Приложението на ivabradine, съвместно с бета-блокери, е безопасно при пациентите с исхемична болест на сърцето (ИБС), като не е асоциирано с повишена честота на ритъмно-проводни нарушения, показаха резултатите от подпроучването BEAUTIFUL* Holter, публикувани в American Journal of Cardiology (1).

Участниците в BEAUTIFUL Holter са 840 пациенти с ИБС, като 93% от тях са били и на терапия с бета-блокер. Те са рандомизирани да приемат ivabradine 5 или 7.5 mg/ден (n=421) или плацебо (n=419), а безопасността е оценена при 807 болни (ivabradine, n=408; плацебо, n=399). 24-часово амбулаторно ЕКГ мониториране е извършено при започване на проучването, на първия и на шестия месец.

Лечението с ivabradine е било асоциирано с понижение на средната сърдечна честота от 6.3+/-9.5 удара/min на шестия месец, спрямо липсата на промяна на този показател при прием на плацебо (0.4+/-7.2 удара/min, p <0.001).

Ivabradine води до по-голямо намаление на СЧ в будно състояние, отколкото по време на сън – съответно 6.8+/-10.4 срещу 5.2+/- 8.9 удара/min. Честотата на епизодите със СЧ<30 удара/min в будно състояние или по време на сън е била 1% както при получаващите ivabradine, така и при плацебо-групатa.

Въпреки че броят на участниците със СЧ <40 или <50 удара/min е бил по-голям за ivabradine, отколкото за плацебо (съответно в будно състояние 12 срещу 4% за <40 удара/min и 68 срещу 36% за <50 удара/min, а по време на сън респективно 22 спрямо 5% за <40 удара/min и 77 спрямо 50% за <50 удара/min), не е регистрирана разлика в тежестта на тези епизоди между двете групи пациенти.

Приложението на ivabradine не е било асоциирано с повишена честота на ритъмни и проводни нарушения. Медикаментът понижава сърдечната честота, без да възникват каквито и да било опасения за неговата сърдечна безопасност. Следователно, ivabradine безопасно може да се прилага в комбинация с бета-блокери при пациентите с ИБС, е изводът на авторите. (ЗВ)

* BEAUTIFUL - morBidity mortality EvAlUaTion of the If inhibitor ivabradine in patients with coronary disease and left ventricULar dysfunction www.beautiful-study.com/static/html/healthcare/trial.asp

Използван източник:

1. Tendera M., Talajic M. Robertson M. et al. Safety of ivabradine in patients with coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction (from the BEAUTIFUL Holter Substudy). American Journal of Cardiology 2011;107: 805-811 www.ajconline.org