Българският Tabex е ефективно и евтино средство за отказване от тютюнопушене01/12/2011

Cytisine (Tabex, Sopharma) е сигнификантно по-ефективен от плацебо за спиране на тютюнопушенето и неговата ниска цена и добър профил на безопасност, в сравнение с останалите медикаменти в тази област, го правят много подходящо средство за прилагане в световен мащаб, показват резултатите от проведено в Полша проучване, публикувани през септември в Nеw England Journal of Medicine (1).

Данните от предишни изследвания сочат 95% неуспех на фармакологичните средства за отказване от тютюнопушене през първите шест месеца.

Tabex е на фармацевтичния пазар в „страните от бившия социалистически блок” вече повече от 40 години. Той бе изтеглен от пазара в някои от тези страни след присъединяването им към Европейския съюз, но продължава да се продава (освен в България) в Полша, както и в Русия.

Cytisine е парциален агонист, който има висок афинитет на свързване към алфа4бета2 никотин ацетилхолиновите рецептори (nAChR) в централната нервна система, които контролират никотиновата зависимост.

Със същите рецептори се свързва и varenicline (Champix/Chantix на Pfizer), но той бе асоцииран с малко, но сигнификантно по-висок риск за сърдечносъдови инциденти при хора със сърдечносъдово заболяване.

Varenicline има също така и по-висока цена, което го прави трудно приложим в бедни и развиващи се държави, които в момента имат много по-голям брой активни пушачи отколкото например в САЩ.

В настоящото едноцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изследване са участвали 740 активни пушачи от Варшава (=/>10 цигари дневно), на средна възраст 48 години (половината са жени), които в продължение на 25 дни са били разделени в две групи (по 370 души), взависимост от приема на cytisine или на плацебо (контролна група).

Първичната крайна точка за оценка е била трайната, потвърдена биохимично (чрез измерване на СО) потисната зависимост от никотина на 12-ия месец след края на лечението.

Трайно потисната абстиненция за една година е била установена при 8.4% (31 души) в групата на активно лечение с cytisine в сравнение с 2.4% (9 души) от контролите на плацебо (което означава разлика от 6%, р=0.001). На шестия месец резултатите са съответно – 10% спрямо 3.5% (р<0.001) в полза на Tabex .

Вероятността за успех на лечението за отказване от тютюнопушенето е по-голяма при пациенти, които са мотивирани да спрат тютюнопушенето и на които са осигурени допълнителен съвет и подкрепа.

При получавалите cytisine е наблюдавана по-голяма честота на гастроинтестинални странични ефекти – 13.8 спрямо 8.1% (+5.7%).

Не са регистрирани психиатрични или неврологични нежелани ефекти (световъртеж, сънливост). При седем спрямо трима пациенти в контролната група е установено повишаване на артериалното налягане по време на лечебната фаза на проучването, но всичките измерени стойности са били по-ниски от тези преди началото на рандомизацията, което показва, че промените в артериалното налягане не са свързани с прилаганото лечение. Честотата на преустановяване на участие в проучването е била 6.2% от взималите cytisine спрямо 4.6% в плацебо групата.

Авторите препоръчват да се проведе многоцентрово рандомизирано проучване за потвърждаване на ефективността на Табекс и за превръщането му в глобално средство за спиране на тютюнопушенето, което е много примамливо поради ниската му цена.

Проучването е спонсорирано с научен грант на британските National Prevention Research Initiative и National Institute for Health Research. (ДЯ)

Използван източник:

1. West R, Zatonski W, Cedzynska M, et al. Placebo-controlled trial of cytisine for smoking cessation. N Engl J Med 2011; 365:1193-2000 http://www.nejm.org