Нови антихипертензивни медикаменти01/11/2011

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) на Европейската лекарствена агенция (ЕМА) одобри следните нови антихипертензивни медикаменти (1-4):

1. Onduarp (telmisartan/amlodipi-ne) на Boehringer Ingelheim в дозировки 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg и 80/10 mg за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти.

Onduarp съдържа два антихипертензивни медикамента: ангиотензин II рецепторния антагонист telmisartan и блокера на калциевите канали amlodipine. Те имат адитивен антихипертензивен ефект, като намаляват стойностите на артериалното налягане в по-голяма степен, отколкото монотерапията с всеки един от тях поотделно. Най-честите нежелани странични ефекти на Onduarp са световъртеж и периферни отоци.

Onduarp (Twynsta в САЩ) е одобрен за:

- пациенти с хипертония, които не могат да бъдат контролирани ефективно на терапия с amlodipine

- пациенти, които приемат telmisartan и amlodipine като отделни таблетки

2. Rasitrio (aliskiren/amlodipine/hydrochlorothiazide) на Novartis в дозировки 150/5/12.5 mg, 300/5/12.5 mg и 300/5/25 mg за лечение на есенциална хипертония при болни, при които не може да бъде постигнат добър контрол на артериалното налягане чрез монотерапия с aliskiren, amlodipine и hydrochlorothiazide, приложени в същите дози.

Aliskiren е инхибитор на ренина, amlodipine е блокер на калциевите канали, a hydrochlorothiazide е тиазиден диуретик.

Предимството на новия медикамент е комбинирания антихипертензивен ефект, дължащ се на различни механизми на действия на неговите съставки и на намаления прием на таблетки, което увеличава комплаянса на пациентите. Най-честите нежелани странични ефекти на Rasitrio са хипотония, световъртеж и периферни отоци.

3. Edarbi/Ipreziv (azilsartan medo-xomil) на Takeda в дозировки от 20, 40 mg и 80 mg за лечение на есенциална хипертония при възрастни. Активната съставка на медикамента е azilsartan medoxomil, който е ангиотензин II рецепторен антогонист.

Най-честите нежелани странични ефекти на Edarbi/Ipreziv са световъртеж, диария и повишение на креатин фосфокиназата (CPK). Все още не са ясни рисковете от приложението на медикамента при някои рискови групи, като: пациенти >75 години, или със сърдечна, бъбречна и чернодробна недостатъчност. (ИТ)

Използвани източници:

1. Onduarp (telmisartan/amlodipine) www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002118/WC500112778.pdf

2. Rasitrio (aliskiren/amlodipine/hydrochlorothiazide) www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002017/WC500112847.pdf

3. Edarbi (azilsartan medoxomil) www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002293/WC500112771.pdf

4. Ipreziv (azilsartan medoxomil) www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002517/WC500112766.pdf