Нова класификация на бъбречната дисфункция при хепаторенален синдром


md 01/11/2011

Нова класификация на бъбречните нарушения при болни с чернодробна цироза може да доведе до подобрeние на диагнозата и лечението на хепатореналния синдром, според статия на Wong и сътр., публикувана в списание Gut (1). Предложената нова дефиниция обхваща по-голям брой болни с бъбречно увреждане при чернодробна цироза, независимо от стойностите на креатинина, като въвежда термина хепаторенално […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.