Dronedarone не е безопасен при перманентно предсърдно мъждене01/11/2011

Европейската и Американската лекарствени агенции (European Medicines Agency - EMA, Food and Drug Administration - FDA) предупредиха да не се изписва dronedarone (Multaq) при перманентно предсърдно мъждене (ПМ) на базата на предварителните резултати от проучването PALLAS* (1, 2).

PALLAS бе спряно преждевременно от финансиращата го фирма-производител на Multaq (Sanofi-Aventis), поради установената повишена честота на нежелани сърдечносъдови инциденти в групата на активно лечение - удвояване на честота на първичните крайни цели на проучването, а също и на смъртността, инсултите и хоспитализациите по повод на сърдечна недостатъчност.

PALLAS е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване за клиничната полза от приложението на dronedarone 400 mg два пъти дневно, добавен към стандартната терапия при пациенти с перманентно ПМ на възраст над 65 години и с поне един допълнителен сърдечносъдов рисков фактор.

Първичните крайни цели на проучването са две: комбинацията от сърдечносъдова смъртност, миокарден инфаркт (МI), инсулт и системен емболизъм и комбинацията от смъртност и непланирана хоспитализация поради сърдечносъдови причини.

Перманентното ПМ е дефинирано като предсърдно мъждене или трептене с продължителност поне шест месеца преди рандомизацията, без да се планира конверсия на ритъма.

Съобщените резултати са предварителни. Основният въпрос, на който трябва спешно да се отговори, е дали и как неблагоприятните резултати от PALLAS се отнасят и до случаите, в които dronedarone се прилага според одобрените вече индикации.

Медикаментът е индициран при клинично стабилни пациенти с анамнеза за (или настоящо) не-перманентно (пароксизмално или персистиращо) ПМ с цел поддържане на синусовия ритъм.

Одобрението на дронедарон е на базата на резултатите от проучването ATHENA*, в което медикаментът доказа намаляване на смъртността и хоспитализациите по повод сърдечносъдови причини в сравнение с плацебо, именно в популация с пароксизмално или персистиращо предсърдно мъждене или трептене и съпътстващи сърдечносъдови рискови фактори.

След одобрението през юли 2009 година, до юни 2011 година медикаментът е изписан близо един милион пъти на около 240 000 болни.

На този етап съветът към пациентите, които приемат dronedarone за пароксизмално или персистиращо ПМ, е да не преустановяват приема преди да са се посъветвали със своя лекуващ лекар.

А съветът към медицинските специалисти е строго да се спазват индикациите при предписване на dronedarone, като той не трябва да бъде прилаган при болни с перманентно ПМ.

Поради повишения риск за чернодробни, белодробни и сърдечносъдови нежелани странични ефекти, EMA препоръча през септември приложението на Multaq да бъде ограничено само при болни с предсърдно мъждене (пароксизмално или персистиращо), при които няма друго терапевтично решение (2).

Дронедарон не трябва да се използва при пациенти със сърдечна недостатъчност или със систолна дисфункция на лявата камера, нито при случаи с предишно чернодробно или белодробно увреждане, причинено от лечение с amiodarone.

При пациентите, които са показани за терапия с dronedarone, трябва да се провежда редовен контрол на сърдечния ритъм, както и наблюдение от специалист за прояви на таргетни органни увреждания. (ЯС)

Коментар на д-р Сотир Марчев: Dronedarone има чернодробна токсичност. Много медикаменти имат. Проблемът при дронедарон е, че не можем да предскажем при кой пациент черният дроб ще бъде увреден и второ, което е по-лошо, след като спрем приема на медикамента, чернодробната лезия остава.

* Акроними на клинични проучвания:

PALLAS - Permanent Atrial fibrillation Outcome Study Using Dronedarone on Top of Standard Therapy

ATHENA - A Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel Arm Trial to Assess the Efficacy of Dronedarone 400 mg bid for the Prevention of Cardiovascular Hospitalization or Death from Any Cause in Patients with Atrial Fibrillation/Atrial Flutter

Използвани източници:

1. Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: Multaq (dronedarone) and increased risk of death and serious cardiovascular adverse events. July 2011 www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm264059.htm

2. European Medicines Agency. European Medicines Agency updates on ongoing benefit-risk review of Multaq July 2011 www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2011/07/WC500109180.pdf

3. European Medicines Agency. European Medicines Agency recommends restricting use of Multaq. September 22, 2011 www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2011/09/WC500112800.pdf