ARMYDA-6: Сlopidogrel 600 mg натоварваща доза при STEMI01/11/2011

При пациенти, подложени на първична перкутанна коронарна интервенция (PCI) поради миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента (STEMI), прилагането на сlopidogrel в натоварваща доза 600 mg предлага важни предимства в сравнение с по-ниската доза от 300 mg като по-малък размер на инфаркта и по-добри останали крайни резултати, показаха резултатите от проучването ARMYDA-6 MI, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Целта на рандомизираното изпитване ARMYDA-6 MI (Antiplatelet Therapy for Reduction of Myocardial Damage During Angioplasty-Myocardial Infarction) е да сравни двете натоварващи дози на тромбоцитния антиагрегант при пациенти със STEMI, подложени след това на първична PCI.

Според водещия изследовател д-р Germano Di Sciascio (Campus Bio-Medico University, Рим) "clopidogrel остава добър медикамент, когато се използва в правилната доза при правилния пациент", независимо от навлизането на новите и по-мощни тромбоцитни антиагреганти в терапията на пациентите със STEMI, подложени на първична PCI.

Предимство на clopidogrel е по-ниската му цена (налице са по-евтини генерични варианти), по-широката му достъпност, по-дългият клиничен опит с него и по-безопасният му профил по отношение на риска за кървене.

Това може да бъде предимство при пациенти с висок риск за хеморагични усложнения като възрастни хора и случаи с гастроинтестинални или урогенитални лезии, ниско телесно тегло или прекаран инсулт.

В представеното проучване са участвали 201 болни от пет европейски болници, които до 12-ия час след острото коронарно събитие са получили clopidogrel 600 mg (n=103) или 300 mg (n=98), като PCI е проведена съгласно стандартен протокол (GP IIb/IIIa инхибитори са използвани при наличие на показания).

След процедурата всички пациенти са получили Аspirin 100 mg/ден и clopidogrel 75 mg/ден.

Първичният краен резултат за оценка е размерът на инфаркта (оценен чрез средните стойности на CK-MB и тропонин I), а вторични - TIMI-3 кръвоток преди и след PCI, левокамерна фракция на изтласкване (LVEF) при изписването от болницата, сериозни нежелани коронарни събития на 30-ия ден (MACE) и хеморагични усложнения.

По-благоприятните резултати до края на първия месец, постигнати в групата с висока натоварваща доза clopidogrel, трябва да бъдат потвърдени в по-голямо рандомизирано проучване, препоръчват авторите.

При пациентите със STEMI, при които предстои провеждането на първична PCI, е по-подходящо да се прилага по-агресивна антитромбоцитна стратегия поради връзката между тромбоцитната активност и размера на миокардната некроза.

Поради това, при подобни пациенти се препоръчва съгласно новите европейски указания за миокардна реваскуларизация (2) приложението на clopidogrel натоварваща доза 600 mg (клас I, ниво С) или на по-новите антитромбоцитни средства като prasugrel и ticagrelor (клас I, ниво B). Проблемът с по-новите тромбоцитни антиагреганти е повишеният риск за кървене и по-високата им цена.

Използвани източници:

1. Patti G., Barczi G., Orlic D. et al. Outcome comparison of 600- and 300-mg loading doses of clopidogrel in patients undergoing primary PCI for STEMI. Results from the ARMYDA-6 MI (Antiplatelet Therapy for Reduction of Myocardial Damage During Angioplasty-Myocardial Infarction) randomized study. J Am Coll Cardiol 2011; 58:1592-1599 http://content.onlinejacc.org

2. Wijns W., Kohl P., Danchin N. et al. Guidelines on myocardial revascularization: The task force on myocardial revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2010; 31:2501-2555 http://eurheartj.oxfordjournals.org