Алгоритъм за избор на антиагрегантна терапия при PCI01/11/2011

Изборът на антиагрегантна терапия зависи от това, дали пациентът е приемал или не до този момент тиенопиридин, и дали коронарната интервенция е планова или по спешност (1).

Посоченият алгоритъм се отнася за избора на тиенопиридин. Приемът на Aspirin не подлежи на коментар и се приема като стандартна терапия при всички пациенти с исхемична болест на сърцето.

1. Болни, подлежащи на перкутанна коронарна интервенция (PCI – percutaneous coronary intervention), които до този момент не са приемали тиенопиридини.

Ако болният е с остър коронарен синдром (ОКС), на възраст 60 kg и без анамнеза за мозъчен инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА), се препоръчва prasugrel в натоварваща доза 60 mg и поддържаща доза 10 mg.

Ако интервенцията е планова, при наличие на висок клиничен или анатомичен риск (захарен диабет, стволова стеноза, бифуркационно стентиране или стентиране на повече съдове), отново изборът пада на prasugrel, в същите натоварваща и поддържаща дози.

Ако болният не отговаря на критериите за висок клиничен или анатомичен риск или има контраиндикации за прием на prasugrel (възраст =/>75 години, с тегло <60 kg и анамнеза за мозъчен инсулт или ТИА), тогава се препоръчва clopidogrel – 600 mg натоварваща и 75 mg поддържаща доза.

В тези случаи е уместно да се провери степента на инхибиране на тромбоцитната активност. Това обикновено се прави поне 12 часа след натоварващата доза. Ако степента на тромбоцитно инхибиране е 75 години или с тегло <60 kg е уместно поддържащата доза да се намали на 5 mg.

2. Пациенти, подлежащи на PCI, които са на постоянна терапия с clopidogrel.

Не се прилага натоварваща доза. След коронарна интервенция се проверява тромбоцитната активност. Ако степента на инхибиране на тромбоцитите е =/>30%, пациентът остава на терапия с клопидогрел в поддържаща доза 75 mg.

Ако тромбоцитната инхибиция е <30% и пациентът е на възраст 60 kg и без анамнеза за мозъчен инсулт или ТИА, се препоръчва преминаване към празугрел с нова натоварваща доза и последваща поддържаща доза, както са посочени по-горе. (ЯС)

Използван източник:

1. Mahmud E. Individualized antiplatelet therapy in practice. Medscape Education Cardiology http://www.medscape.org/viewarticle/739071