Здравни постижения през първото десетилетие на ХХI век01/09/2011

Контролът върху инфекциозните заболявания като СПИН и туберкулоза, напредъкът в борбата с тютюнопушенето, подобряването на безопасността на моторните превозни средства, намалението на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност се определят от американския Centers for Disease Control and Prevention (CDC) като водещите постижения в областта на общественото здравеопазване в САЩ за първото десетилетие на 21-ви век (1).

Тук спадат още и намалението на честотата на инфекциозните заболявания, поради активната им профилактика с ваксини, подобрението на майчиното и детското здравеопазване, напредъкът в превенцията на злокачествените заболявания, подобрената безопасност на работното място и агресивните действия за понижение на броя на оловните интоксикации при децата.

Инфекциозни заболявания. През първото десетилетие на този век е отчетено намаление от 30% на докладваните случаи на туберкулоза в САЩ и понижение с 58% на асоциираните с централните венозни катетри инфекции.

Тютюнопушене. За 2009 година CDC съобщава, че 20.6% от възрастните и 19.5% oт младежите са пушачи, в сравнение със съответно 23.5 и 34.8% десетилетие по-рано. За това в голяма степен е допринесла забраната за тютюнопушене на обществени места в САЩ.

Майчино и детско здравеопазване. През последното десетилетие е регистрирано значимо намаление на броя на новородените с дефекти на невралната тръба, поради добавянето на фолиева киселина към зърнените храни.

Пътнотранспортни произшествия. По-безопасните превозни средства и пътища, мерките като задължителното използване на колани и детски столчета са довели до намаление на нараняванията и смъртността от пътнотранспортните произшествия (ПТП).

През периода 2000-2009 година, въпреки увеличението с 8.5% на разстоянията, изминати с кола, смъртността от ПТП е намаляла от 14.9 на 11 за 100 000 души население, а честотата на травмите – от 1130 на 722 за 100 000.

Но пътно-транспортните произшествия продължават да бъдат сред 10 водещи причини за смърт сред жителите на САЩ от всички възрасти, както и водещата причина за летален изход сред хората на възраст между пет и 34 години.

Сърдечносъдови заболявания. През последното десетилетие се наблюдава значително намаление на честотата на сърдечносъдови заболявания и на инсултите. Това се дължи на приема на липидопонижаващи медикаменти, на антихипертензивни средства и на успешната борба с тютюнопушенето.

Злокачествени заболявания. По-добрите превантивни мерки са довели до по-ранно диагностициране и до намаление на смъртността от колоректален и цервикален карцином, както и от рак на гърдата. За периода от 1998 до 2007 година смъртността от колоректален карцином е намаляла от 25.6 до 20 на 100 000.

Оловни интоксикации. През 2000 година оловните интоксикации сред децата са били водещ проблем пред общественото здравеопазване, но през последните години се наблюдава сигнификантно намаление на честотата поради засилените мерки за намаление на съдържанието на олово в сградите и обкръжаващата среда.

Обществено здраве. Като цяло, постиженията в областта на общественото здравеопазване са довели до трайно понижение на смъртността. За периода 1999-2009 година, смъртността в САЩ е намаляла от 881.9 до 741 на 100 000, което е рекордно ниска стойност.

В България:

- Честотата на туберкулозата е намаляла от 40 на 100 000 население през 2006 година до 36 на 100 000 през 2010, при средни стойности за Европейския съюз 16-17 на 100 000 - над два пъти по-висока!

- Пушачи са 43% от хората на възраст над 14 години (данни към март 2011) - над два пъти повече отколкото в САЩ!

- Честотата на дефектите на невралната тръба у нас се оценява на 10 на 10 000, спрямо 4 на 10 000 в САЩ - 2.5 пъти по-висока!

- Загиналите при пътно-транспортни произшествия през 2000 година са били 1012, а през през 2009 година са 901 на 100 0000 - над 8 пъти повече отколкото в САЩ

- Няма понижение на честотата на сърдечносъдовите и злокачествените заболявания през последните 10 години, като дори се регистрира нарастване на броя им

- Към 2010 година, смъртността в България е достигнала 14.6 на 1000, като по този показател страната ни е на незавидното първо място в Европейския съюз (ЗВ)

Използван източник:

1. www.cdc.gov