Умерено високите дози cytarabine са с максимален терапевтичен ефект при AML01/09/2011

Индукционната терапия с cytarabine в умерено високи дози води до максимален терапевтичен ефект при остра миелогенна левкемия (acute myelogenous leukemia - AML), което предполага наличието на плато във връзката доза-клиничен отговор.

Приложението на цитостатика в по-високи дози e свързано с редица токсични ефекти, без да има терапевтично предимство, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Cytarabine (ara-C) има важно значение при терапията на AML. Приложен във високи дози (2000-3000 mg/m2), той е токсичен, но води до по-ниска честота на рецидиви на заболяването, в сравнение с конвенционалната доза от 100-400 mg mg/m2. Профилите на ефикасност и безопасност на умерено високите дози (200-1000 mg/m2) не са напълно оценени.

В настоящето проучване са сравнени два индукционни режима при пациенти на средна възраст 49 години, които са с новодиагностицирана AML. При групата с умерено високи дози на цитостатика (n=431) ara-C e приложен в доза 200 mg/m2 чрез постоянна 24-часова интравенозна инфузия по време на цикъл 1 на индукционната терапия и в доза 1000 mg/m2 чрез тричасова инфузия два пъти на ден по време на цикъл 2 от индукционната терапия.

При пациентите от групата с високи дози на ara-C (n=429) е използвана доза 1000 mg/m2 на всеки 12 часа по време на цикъл 1 и 2000 mg/m2 и два пъти дневно по време на цикъл 2.

Не е прилаган допълнително ara-C при болните, при които е постигната пълна клинико-хематологична ремисия. Те са преминали консолидационно лечение в трети цикъл на химиотерапия (mitoxantrone-etoposide) или са подложени на автоложна или алогенна костно-мозъчна трансплантация.

Резултатите показват, че за среден период на проследяване от пет години не е установена статистически значима разлика между групата на терапия с умерено високи дози на ara-C и пациентите, лекувани с високи дози, по отношение на: постигане на пълна клинико-хематологична ремисия (съответно 80 и 82%), вероятност за настъпване на релапс и преживяемост.

Приложението на cytarabine във високи дози не е показало никакво предимство по отношение на прогнозата и е свързано с по-висока честота на токсични ефекти, по-продължителен болничен престой, забавено възстановяване на нормалните стойности на неутрофилите и на тромбоцитите. (ЗВ)

Използван източник:

1. Lowenberg B., Pabst T., Vellenga E. et al. Cytarabine dose for acute myeloid leukemia. N Engl J Med 2011; 364:1027-1036 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1010222